Styrdokument

Förvaltningsstadgan för Kristinestad godkändes 22.5.2017 och trädde i kraft 1.6.2017.

Förvaltningsstadgan har ersatt den gamla förvaltningsstadgan samt stadsfullmäktiges arbetsordning, centralernas instruktioner, arvodesstadga och revisionsstadgan.

 

Förvaltningsstadga för Kristinestad (ändringar från 10.12.2018, trädde i kraft 1.1.2019)

 

Kopia av en instruktion eller stadga som var i kraft före 31.5.2017 kan begäras från kristinestad@krs.fi .

 

Förutom förvaltningstadgan finns följande lokala av fullmäktige godkända normer

Fastighetsförrättningstaxa för Kristinestad

Kristinestads allmänna avfallshanteringsbestämmelser

Kristinestads byggnadsordning

Stadgar för Lappfjärdsfonden

Stadgar för Kristinestads vänortsfond