Tillgänglighetsutlåtande

Nuvarande version av Kristinestads webbplats publicerades 29.5.2019. Webbplatsen publicerades på sin nuvarande adress kristinestad.fi år 2015. Detta utlåtande har uppgjorts 16.9.2019 och kontrollerats senaste gång 17.8.2023.

Kristinestads webbplats omfattas av EU:s tillgänglighetsdirektiv, vars mål är att var och en ska kunna agera jämlikt i ett digitalt samhälle och att skapa enhetliga krav på tillgänglighet. Direktivets krav har beaktats i utvecklingen av webbplatsen och arbetet fortsätter.

Vårt mål är att erbjuda användarna tillgängliga webbtjänster. Vi vill utveckla webbtjänstens användbarhet, begriplighet och tydlighet för att alla slags användare ska ha nytta av sidorna i alla situationer oberoende av funktionsnedsättningar.

Webbplatsens tillgänglighet


Kristinestads webbplats har skapats enligt riktlinjerna för Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, nivå A och AA.

Webbplatsens tillgänglighet har uppskattats vara måttlig. Med jämna mellanrum observerar vi brister i tillgängligheten, både manuellt och med hjälp av hjälpprogram och åtgärdar tillgänglighetsbrister i webbplatsen och dess innehåll.

Observerade brister


En del sidor har pdf-dokument som bilagor. De är huvudsakligen gjorda med hjälp av tillgänglighetsmetoder men en del har brister. Av dessa filer har en del publicerats före 23.9.2018. När nya pdf-dokument kopplas till sidorna kommer tillgängligheten att beaktas.

Många sidor saknar textmotsvarigheter (bildlänkar, bilder). I de flesta fallen är det fråga om så kallade utsmyckningsbilder som inte är viktiga med tanke på förmedling av innehållet.

Information som importeras från externa tjänster

  • På sidan ”evenemang” samt i spalten ”evenemang” på webbplatsens startsida plockas information in från Österbottens händelsekalender. Händelsekalendern administreras av Österbottens förbund men det är privatpersoner och föreningar som för in information i kalendern, varför det här kan förekomma brister i tillgängligheten.
  • På sidan ”lediga jobb” importeras information från tjänsten Kuntarekry.fi.


Förbättringsförslag


Vi arbetar ständigt för att åtgärda brister som iakttagits. För att förbättra webbplatsens tillgänglighet tar vi med tacksamhet emot respons, frågor och förbättringsförslag via feedbackformuläret eller via e-post till adressen kristinestad@krs.fi 

Tillgänglighetsklagan och begäran om utredning av tillgänglighet


Om staden Kristinestad ger ett otillfredsställande svar på tillgänglighetsresponsen eller inte ger ut innehållet i tillgänglig form kan du anföra en tillgänglighetsklagan eller en begäran om utredning av tillgängligheten gällande webbplatsen.
 
I Finland ansvarar Regionförvaltningsverket i Södra Finland (ESAVI) för tillgänglighetstillsynen. På ESAVI:s Webbtillgänglighet-webbplats finns anvisningar och adresser för fortsatta åtgärder.