Styrdokument

Förvaltningsstadgan för Kristinestad godkändes 22.5.2017 och trädde i kraft 1.6.2017.

Förvaltningsstadgan har ersatt den gamla förvaltningsstadgan samt stadsfullmäktiges arbetsordning, centralernas instruktioner, arvodesstadga och revisionsstadgan.

Förvaltningsstadga för Kristinestad (ändringar från 15.6.2020, trädde i kraft 1.7.2020), pdf, 0,5 mb

Kopia av en instruktion eller stadga som var i kraft före 30.6.2020 kan begäras från kristinestad@krs.fi .

 

Förutom förvaltningstadgan finns följande lokala av fullmäktige godkända normer:

Strategi 2025 (pdf, 0,6 mb)

Fastighetsförrättningstaxa för Kristinestad (pdf, 144 kb)

Kristinestads allmänna avfallshanteringsbestämmelser (pdf, 94 kb)

Kristinestads byggnadsordning (pdf, 231 kb)

Kristinestads planläggningsöversikt (pdf, 1,26 mb)

Stadgar för Lappfjärdsfonden (pdf, 0,6 mb)

Stadgar för Kristinestads vänortsfond (pdf, 106 kb)

Kristinestads välfärdsberättelse (pdf, 216 kb)

Personalstrategi (pdf, 165 kb)

Koncerndirektiv (pdf, 210 kb)

 

Övriga dokument

Grafisk manual (pdf, 5 mb)