Blanketter

1. Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan (hörande av granne)

2. Ansvarig arbetsledare, fva-arbetsledare och ventilationsarbetsledare. Till ansvarige arbetsledaren se: MBF 70§ och MBL 122§

3a. a) Bygglov b) Anmälan c) Åtgärdstillstånd d) Rivningslov

3b. Ansökan om tillstånd för miljöåtgärder

4. Ansökan om undantagslov/avgörande som gäller planeringsbehov

5. Anmälan om avgång av byggnad RK9

6. Byggprojektanmälan (RH1) och anmälan om påbörjade byggarbete (RH5)

Anvisningar för att fylla i blanketten

7. Lägenhetsuppgifter (RH2)

8. Anmälan om vattenbyggnadsarbete

Denna blankett sänds till ELY- centralen samt en kopia till den lokala miljömyndigheten.

Förutom anmälan kan TILLSTÅND krävas så tag kontakt med byggnadstillsynen när du planerar vattenbyggnadsarbetet.

9. Utredning av hantering av bygg- och rivningsavfall

10. Ansökan för samlingslokal

11. Inledande möte 

12. Inspektionsprotokoll

13. Ansökan om rätt för att få påbörja arbeten

Anmälan till skatteförvaltningen om byggnadsarbete för erhållande av intyg

1. Anmälan till skatteförvaltningen

Utredning/Blanketter om avloppsvattensystem, bruks- och underhållsanvisningar

1. Utredning av avloppssystem

Ansvariga arbetsledaren för FVA-arbeten skall inlämna ett granskningsprotokollet vid ibruktagande av avloppssystemet dock senast vid slutsyn.