Byggnadstillsyn

Välkommen till byggnadstillsyn 

 

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet skall övervaka byggandet med tanke på det allmänna intresset samt för sin del se till att det som bestäms i markanvändnings- och bygglagen (MBL) och med stöd av den iakttas i samband med byggandet. Byggnadstillsyns-myndigheten skall också sköta den allmänna styrningen och rådgivningen i fråga om byggandet som behövs i kommunen (MBL 124 §).

OBSERVERA!

Bilden till höger anger områden som är intressanta vad gäller undersökning och skyddande av områden. Röda områden hör till 1. klass och de gula till 2. klass. Förrän man påbörjar markarbeten inom klass 1 och klass 2 områdena bör man kontakta byggnadstillsynen.

Åtgärden behöver inte nödvändigtvis vara tillståndspliktig enligt Markanvändning- och bygglagen men Österbottens museum och Museiverket kan vara intresserade att utföra inventering på området före åtgärd.

ARK3

 

 

 

 
 

 

Sidansvarig: Byggnadsinspektören

Foto: Ari-Johan Myllyniemi