Grundundervisning i konst

I Kristinestad ges undervisning i bildkonst och hantverk för barn och unga. Anmälningar görs till Krs Mi tfn 040-7372577/ Ann-Christine 040 1544805/sekreterare 040 7766530/Rektor.

Grundläggande konstundervisning är en målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten som i första hand riktar sig till barn och unga. Läroplanens allmänna mål är att öppna nya möjligheter för eleverna att förstå vad konsten och kulturen innebär samt att främja elevernas förmåga till kreativt tänkande och handlande.

A C Hantverk 4 A C tygtryck

Bildkonst

Målet för den allmänna lärokursen i bildkonst är att utveckla elevens förmåga att uttrycka sig i bildform samt att tolka bilder och bedöma dem kritiskt. Eleven får handledning i att uttrycka sina tankar, föreställningar och känslor i bildform samt i att verbalisera sitt arbete och använda sig av olika material och tekniker på ett mångsidigt sätt.

 

Kursanmälan via nätet adress: www.opistopalvelut.fi/kristinestad 
  

Hantverk

Målet för undervisningen i hantverk är att eleven skall förstå handarbetets betydelse för människans välbefinnande. Eleven får öva sig i att planera arbeten och träna handarbetsfärdighet, kreativitet och uttrycksförmåga samt uppleva glädjen av händernas verk. Undervisningens innehåll väljs så att de på ett mångsidigt sätt utvecklar elevernas kunskaper och färdigheter samt deras kännedom om och förmåga att använda olika tekniker, material och arbetsredskap. 

 

Kursanmälan via nätet adress: www.opistopalvelut.fi/kristinestad 
 

A C Hantverk 1 A C Hantverk 2

 

Teaterkonst

Inga kurser inleds hösten 2021. Den grundläggande konstundervisningen i Teaterkonst börjar med Grundstudier och efter avklarade grundstudier har eleven möjlighet att gå vidare till Verkstadsstudier. Undervisningen i Teaterkonst grundar sig på dramapedagogiska metoder. Under Grundstudierna i Teaterkonst får barnet bl.a: - Bekanta sig med teaterkonsten genom lek och spel - Träna och utveckla fantasiförmågan - Träna kroppsuttryck och röstutryck - Träna gestaltande och berättande

Allt i en lekfull och uppmuntrande miljö!