Fastighetsbildning

Styckning

En tomt som inte är bildad enligt gällande detaljplan och tomtindelning är i byggnadsförbud.
En tomtstyckning anhängiggörs genom att den som äger en tomt eller del av en tomt ansöker om styckning av tomten. En styckning anhängiggörs även automatiskt sedan lantmäteriverket beviljat lagfart på ett outbrutet område.
Vid styckningsförrättningen fastställes tomtens gränser och areal, stiftas eventuella servitut som berör tomten, avgörs om tomten har andelar i samfällda förmåner mm.

Efter att förrättningen vunnit laga kraft, införes tomten som en fristående fastighet i stadens fastighetsregister som är en del av det landsomfattande fastighetsdatasystemet (statens).
Vi ger även utdrag ur fastighetsregistret ( 18 €).

Övriga förrättningar

Vi utför även andra förrättningar enligt fastighetsbildningslagen, vanligaste är rågång och servitutsförrättningar. Utanför detaljplanerade områden (landsbygden), samt också på stranddetaljplaneområden är det lantmäteriverket som sköter alla fastighetsförrättningar och även fastighetsregistret, samt lagfarts- och inteckningsärenden fr.o.m. 1.1.2010.

Ansökan (pdf, 27 kB)

Prisuppgifter (pdf, 143 kB)

Kontaktperson

Lauri Koskinen, tf. markanvändningschef
Tel. 040 356 6450

Magnus Storsjö, mätningstekniker 
Tel. 050 350 2736

e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi
Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRISTINESTAD