Serviceområdet för livskraft

Stadskansliet, drätselkontoret och lantbrukskansliet bildar tillsammans serviceområdet för livskraft (förvaltningscentralen), som är ett av stadens huvudansvarsområden.

Vi har till uppgift att för stadens högsta organ samt för stadsdirektören, likaså för de övriga serviceområdena skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet genom att sköta gemensamma förvaltningstjänster och genom att handha, utveckla och koordinera stadens strategiska planering, ekonomiförvaltning och personalförvaltning. Serviceområdet för livskraft ansvarar för beredning och verkställighet av stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges ärenden.

Serviceområdet handhar också skötseln av stadens allmänna information och centralarkivet samt betjänar kunder i bl.a. bostads- och tomtärenden. 
 
Serviceområdets personal är kundorienterad och har som motto att ge god service utan oskäliga dröjsmål, alltid på kundens eget språk. Vi beaktar också den offentliga sektorns krav på jämlik behandling och objektivitet. 
 
Kontakta oss både i konkreta ärenden som vi sköter och i allmänna ärenden hörande till stadens förvaltning, vi är redo att med all vår samlade erfarenhet och sakkunskap betjäna dig! 
 

Niklas Granö
Stadsjurist, serviceområdets direktör
Telefon: 040 546 5812
e-mail: niklas.grano(a)krs.fi

Dan-Anders Sjöqvist
Kanslichef
Telefon: 040 716 4647 
e-mail: dananders.sjoqvist(a)krs.fi

Förvaltningscentralen (Stadskansliet och drätselkontoret)
Besöksadress: Rådhuset, Staketgatan 1.

Stadens anslagstavla finns i ingångsaulan, vån. I.
Sammanträdesutrymmena finns i huvudsak i Rådhuset, II vån.