Vad är förnybar energi?

Förnybara energikällor (vindkraft, solenergi, vattenkraft, havsenergi, geotermisk energi, biomassa och biodrivmedel) är alternativ till fossila bränslen som hjälper till att minska växthusgasutsläpp, diversifiera energiförsörjningen och minska beroende av osäkra och volatila marknader för fossila bränslen, särskilt olja och gas.

Förnybar energi släpper ut mindre koldioxid än fossila bränslen och genereras från fria och rikliga naturresurser. En ökning av andelen förnybar energi är viktigt för att minska utsläppen av växthusgaser från energisektorn. Dessutom förbättrar förnybar energi luftkvaliteten och människors hälsa.Typer av fornybar energi

Källor: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/70/fornybar-energihttps://www.consilium.europa.eu/sv/infographics/fit-for-55-how-the-eu-plans-to-boost-renewable-energy/