Stadsstyrelsens personalsektion

Stadsstyrelsen tillsätter en personalsektion för stadsstyrelsens mandatperiod. 

Personalsektionen 2023-2025:

Ordinarie

Thomas Söderlund, ordf.
Anja Heinänen, vice ordf.
Carina Storhannus

Ersättare

Marja Lindberg
Tarja Nummela
Henrik Antfolk

 

Som föredragande fungerar personalchef Agneta Wedenberg, agneta.wedenberg@krs.fi. 
Stadsstyrelsen har i särskilt subdelegeringsbeslut bestämt personalsektionens uppgifter.

Personalsektionens uppgifter är uppbyggda av två huvuddelar:

1. Sektionens allmänna uppgifter som är av typen utveckla, koordinera, ge principer och allmänna direktiv och anvisningar i enlighet med övergripande allmänna principerna för stadens personalpolitik som godkänts av stadsfullmäktige och enligt program, planer och målsättningar för stadens personalförvaltning.

2. Sektionens beslutanderätt, inom vilken sektionen utövar den till stadsstyrelsen hörande beslutanderätten, bl.a.

  • representera staden som arbetsgivare
  • besluta om löner i enlighet med AKTA, SH-avtalet, UKTA och TS
  • besluta om allmänna grunder för individuella tillägg samt fördelningen av 
  • resurser för individuellt tillägg mellan huvudansvarsområdena
  • företräda staden i förhandlingar med personalorganisationerna
  • besluta om grunder för avgifter som staden uppbär av personalen
  • besluta om personalhälsovårdens volym och innehåll
  • besluta om allmänna och gemensamma planer och program hörande till personalförvaltningens område