Stadsstyrelsen

 Stadsstyrelsen leder förvaltningen samt bereder och verkställer stadsfullmäktiges beslut. Stadsstyrelsen övervakar lägre organs verksamhet och har rätt att ta upp beslut i ärenden hörande till den allmänna kommunalförvaltningen. 

Stadsstyrelsen har egen beslutanderätt i många ärenden.

Stadsstyrelsens uppgift är

 1. att för fullmäktige bereda förslag till stadens verksamhetsidé, centrala målsättningar och strategier
 2. att leda stadens verksamhet och förvaltning sålunda, att den av fullmäktige godkända verksamhetsidén förverkligas och de uppställda målen nås
 3. att leda och stöda stadens serviceproducerande organ och enheter samt tillse att de, med beaktande av stadens möjligheter, tilldelas tillräckligt med resurser till sitt förfogande för att uppnå de uppställda målen
 4. att verka för att samarbetet mellan de olika sektorerna fungerar effektivt samt svara för koordineringen av verksamheten
 5. att avge förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut, om stadsstyrelsen anser sig kunna omfatta slutresultatet av fullmäktiges beslut
 6. att leda generalplaneringen av stadens områden samt den övriga kommunplaneringen
 7. att utfärda anvisningar om stadens förvaltning
 8. att leda och övervaka stadens arkiv

Till stadsstyrelsen hör dessutom de uppgifter som inte enligt denna stadga eller en instruktion inte hör till annat organ.

Stadsstyrelsen besluter utöver de ärenden som enligt gällande stadganden skall avgöras av stadsstyrelsen, om inte annorlunda är bestämt i stadens andra stadgor, också ärenden som gäller

 1. försäljning av byggnadstomter enligt av fullmäktige fastställda allmänna grunder 
 2. köp av fast egendom när köpet baserar sig på tvångsinlösen samt även annars såvida priset, bytesvärdet eller ersättningen inte överstiger ett av fullmäktige fastställt maximibelopp 
 3. godkännande av skissritningar för stadens byggnader, anläggningar och anordningar, om arbetets värde inte överstiger ett av fullmäktige fastställt belopp 
 4. mindre ändringar i av fullmäktige godkända skissritningar för i 3 punkten avsedda byggnader och anläggningar 
 5. godkännande av huvudritningar för de projekt för vilka fullmäktige godkänt skissritningar, likaså sådana ritningar för mindre projekt såvida denna rätt inte delegerats till nämnd eller tjänsteinnehavare
 6. bestämmande av privaträttsliga avgifter som uppbärs av staden med undantag för vattenavgifter, om inte uppgiften uppdragits åt nämnd eller tjänsteinnehavare 
 7. hel eller partiell befrielse från kommunalskatt samt folkpensions- och sjukförsäkringspremie på stadgat sätt 
 8. beviljande av lättnad i eller befrielse från staden tillkommande privaträttslig eller offentligrättslig avgift eller fordran i enskilda fall, när detta är tillåtet enligt den lag eller de bestämmelser på vilka avgiften eller fordran baserar sig 
 9. ingående av förlikning eller ackord 
 10. fastställande av principerna för riskhanteringen och försäkring av stadens egendom samt försäkring som stadgats åligga staden samt besluta om sökande av försäkringsersättning i skadefall 
 11. upptagande av lån inom de gränser som fullmäktige årligen bestämmer via budgeten och genom separata beslut 
 12. utseende av representanter till förvaltningsorgan för samfund och dessas revisorer i de fall då staden enligt vederbörande stadgar eller avtal har rätt till detta 
 13. förordnande av person som ansvarar för de i lagen om offentliga kungörelser avsedda tillkännagivanden 
 14. beviljande av skadeersättning i sådana fall, då staden anses ersättningsskyldig och den begärda ersättningen inte överstiger av fullmäktige eventuellt fastställt maximibelopp
 15. en kommittés rätt att vid skötseln av ärenden som anförtrotts den 
  1. ingå entreprenad-, anskaffnings- och andra avtal 
  2. vid behov anställa personal och bestämma dess uppgifter, samt 
  3. besluta om anslag som beviljats kommitté i budgeten eller av stadsstyrelsens dispositionsmedel 
 16. beviljande av lättnad eller befrielse i fråga om hos staden anställd tjänste-innehavares eller arbetstagares skyldighet att ersätta skada som tillskyndats staden, likväl inte om vederbörande är i 96 § kommunallagen avsedd redovisningsskyldig eller om skadan åsamkats avsiktligt eller av grovt vållande 
 17. ingående av avtal gällande byggnadsentreprenader, planering och anskaffningar, såvida uppgiften inte åligger nämnd eller tjänsteinnehavare
 18.  beviljande av i budgeten reserverade verksamhets- och andra bidrag, såvida uppgiften inte åligger nämnd eller tjänsteinnehavare 
 19. besluta om stadens medlemskap i föreningar 
 20. besluta om allmänna grunder för beviljande av individuellt lönetillägg samt om fördelningen av resurser för individuellt lönetillägg mellan huvudansvarsområdena 
 21. besluta om lönerna i enlighet med det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet såvida beslutanderätten inte delegeras till annat organ. 

Stadsstyrelsen kan överföra ett ärende som enligt förvaltningsstadgan annan instruktion eller taxa ankommer på den till en nämnd eller tjänsteinnehavare för avgörande.