Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa hallintoa sekä huolehtii kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kaupunginhallitus valvoo alempien toimielinten toimintaa ja sillä on oikeus ottaa yleiseen kunnallishallintoon kuuluvia asioita käsiteltävikseen. Kaupunginhallituksella on oma päätäntävalta monessa asiassa.

Hallituksen tehtävänä on

 1. valmistella kaupunginvaltuustolle ehdotukset kaupungin toiminta-ajatukseksi, keskeisiksi tavoitteiksi ja strategioiksi,
 2. johtaa kaupungin toimintaa ja hallintoa siten, että valtuuston hyväksymä toiminta-ajatus toteutuu ja asetetut tavoitteet saavutetaan,
 3. johtaa ja tukea kaupungin palveluja tuottavia toimielimiä ja yk¬siköitä sekä huolehtia siitä, että niille myönnetään kaupungin mahdol¬lisuudet huomioon ottaen riittävästi varoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,
 4. toimia sen puolesta, että eri sektoreiden välinen yhteistyö sujuu tehokkaasti sekä vastata toiminnan koordinoinnista,
 5. antaa selitys valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin, mikäli kaupunginhallitus katsoo voivansa hyväksyä valtuuston päätöksen lopputuloksen,
 6. johtaa kaupungin alueiden yleiskaavoitusta sekä muuta kuntasuunnittelua,
 7. antaa ohjeita kaupungin hallinnosta,
 8. johtaa ja valvoa kaupungin arkistoa.

Kaupunginhallitukselle kuuluvat myös ne tehtävät, jotka eivät tämän hallintosäännön tai muun johtosäännön mukaan kuulu muulle toimielimelle.

Kaupunginhallitus ratkaisee niiden asioiden lisäksi, jotka kaupunginhallitus voimassa olevien säännösten mukaan ratkaisee, mikäli muuta ei ole määrätty kaupungin muissa säännöissä, myös seuraavat asiat, jotka koskevat

 1. rakennustonttien myyntiä valtuuston vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti,
 2. kiinteän omaisuuden ostoa kaupan perustuessa pakkolunastukseen sekä myös muutoin, mikäli hinta, vaihtoarvo tai korvaus ei ylitä valtuuston määräämää maksimisummaa,
 3. kaupungin rakennusten, laitosten ja rakennelmien luonnospiirustusten hyväksymistä, mikäli työn arvo ei ylitä valtuuston vahvistamaa markkamäärää,
 4. kohdassa 3 tarkoitettujen rakennusten ja rakennelmien pienempiä muutoksia valtuuston hyväksymiin luonnospiirustuksiin,
 5. pääpiirustusten hyväksymistä niiden hankkeiden osalta, joille valtuusto on hyväksynyt luonnospiirustukset, kuten myös pienempien hankkeiden vastaavien piirustusten hyväksymistä, mikäli tätä oikeutta ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle,
 6. kaupungin perimien yksityisoikeudellisten maksujen määräämistä vesimaksuja lukuun ottamatta, mikäli tehtävää ei ole annettu lautakunnan tai viranhaltijan tehtäväksi,
 7. osittaista tai täydellistä vapauttamista kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten, kuin siitä on säädetty,
 8. helpotuksen tai vapautuksen myöntämistä kaupungille maksettavasta yksityisoikeudellisesta tai julkisoikeudellisesta maksusta tai yksittäisissä tapauksissa saatavasta tämän ollessa sallittua sen lain tai niiden määräysten perusteella, joihin maksu tai saatava perustuu,
 9. sovinnon tai akordin tekemistä,
 10. riskienhallinnan periaatteiden määräämistä ja kaupungin omaisuuden vakuuttamista ja kaupungin tehtäväksi määrättyä vakuutusta, sekä vakuutuskorvauksen hakemista vahinkotapauksissa,
 11. lainojen ottamista valtuuston määräämissä rajoissa, joista se vuosittain päättää talousarvion ja erillisten päätösten muodossa,
 12. edustajien valitsemista yhteisöjen hallintoelimiin ja näiden tilintarkastajien valitsemista niissä tapauksissa, joissa kaupungilla asianomaisten sääntöjen tai sopimusten mukaisesti siihen on oikeus,
 13. julkisia kuulutuksia koskevassa laissa tarkoitetuista tiedoksiannoista vastaavan henkilön määräämistä,
 14. vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kaupunki katsotaan korvausvelvolliseksi ja pyydetty korvaus ei ylitä valtuuston mahdollisesti vahvistamaa maksimimarkkamäärää,
 15. toimikunnan oikeutta sille annettujen tehtävien hoitamista varten
  1. tehdä urakka-, hankinta- ja muita sopimuksia,
  2. palkata tarvittaessa henkilökuntaa ja määrätä sen tehtävistä, sekä
  3. päättää talousarviossa toimikunnalle tai kaupunginhallituksen käyttövaroista sille myönnetystä määrärahasta,
 16. helpotuksen tai vapautuksen myöntämistä kaupungin palveluksessa olevan viranhaltijan tai työntekijän velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutunut vahinko, ei kuitenkaan jos asianosainen on kuntalain 96 §:ssä tarkoitettu tilivelvollinen tai vahinko on aiheutettu tarkoituksella tai törkeällä tuottamuksella,
 17. rakennusurakoita, suunnittelua ja muita hankintoja koskevien sopimusten solmimista, mikäli tehtävä ei kuulu lautakunnalle tai viranhaltijalle,
 18. talousarvioon varattujen toiminta-avustusten ja muiden avustusten myöntämistä, mikäli tehtävä ei kuulu lautakunnalle tai viranhaltijalle,
 19. päätöstä kaupungin jäsenyydestä yhdistyksissä
 20. päätöstä henkilökohtaisen lisän myöntämisen yleisistä perusteista sekä henkilökohtaiseen lisään tarvittavien varojen jakamisesta päävastuualueiden välillä,
 21. päätöstä yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisista palkoista, mikäli päätäntävaltaa ei ole siirretty toiselle toimielimelle.

Kaupunginhallitus voi siirtää hallintosäännössä, muussa johtosäännössä tai taksassa sille määrätyn asian lautakunnan tai viranhaltijan ratkaistavaksi.