Redogörelse för bindningar

 

Redogörelse för bindningar

En kommunal förtroendevald eller tjänsteinnehavare ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Kommunen ska föra ett register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Registrets datainnehåll

Personer: Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen och i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), ordföranden och vice ordförandena i fullmäktige och nämnder, kommundirektören, borgmästaren och biträdande borgmästaren samt föredragandena i kommunstyrelsen, nämnder och sektioner. Skyldigheten att redogöra för bindningar gäller också kommunstyrelsens sektioner och sektioner inom organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt ordförandena och föredragandena i övriga nämnders sektioner.

Datainnehåll: De bindningar som enligt 84 § i kommunallagen har betydelse för skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag:
- uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet,
- betydande förmögenhet och
- andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

 


 

Andlin Pauliina

Förtroendeuppdrag i staden
-Fullmäktigemedlem
-Vård- och omsorgsnämndens medlem
-Finska utbildningsnämnden, stadsstyrelsens representant
-Stadsstyrelsens medlem
-Personalsektionens medlem


Uppdrag av staden
-Ersättare, SEDU
-Kristinestads bostäder Ab, styrelsemedlem
-Fastighets Tallbrinken Ab, styrelsemedlen

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-

Utomstående bindningar
-Vauhdikas Ab, vd
-Kristinestads Turism r.f, vice ordförande

Ekonomisk ställning
-Vauhdikas Oy, 100%

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


  

Antfolk Henrik

Förtroendeuppdrag i staden
-Stadsfullmäktiges ordförande
-Godeman i fastighetsförrättningar

Uppdrag av staden
-K5 Landsbygdsnämnds ordförande
-SÖFUK styrelse
-Legato

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Landsbygdsföretagare
-Styrelseordförande, Potato Invest Ab 36 %
-H&H entreprenad öppet bolag 51 %
-Jordbrukare
-Entreprenad

Utomstående bindningar

- Ersättare i styrelsen för Bottenhavets hälsa Ab

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-H&H entreprenad 51 %, utför vägarbeten åt staden. Snöröjning, vägsladdning, sandning av vägar.

Markinnehav
-

 


 

Blomqvist-Liljeblad Anna-Kajsa

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Välfärdsnämndens ordförande
-Ordförande för Cittaslow-rådet

Uppdrag av staden
-Ersättare i K5-styrelse
-Ersättare i nämnden för Legato
-Ersättare i K5-fullmäktige
-Styrelsemedlem i stiftelsen för Bottenhavets sjukhem

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Förvaltningssekreterare på Kristinestads stad (serviceområdet för livskraft)

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-Ordförande för Kristinestads Nybyggare rf.

Markinnehav
-

 


 

 

Buss Christian

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Stadsfullmäktiges medlem
-Svenskspråkiga utbildningsnämnden
-Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


 

Bårdsnes Jessica

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Fullmäktigeledamot
-Stadsstyrelsens ersättare
-Vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
-Finska utbildningsnämnden

Uppdrag av staden
-Svenska Österbottens förbund för utveckling och kultur, ersättare
-Österbottens Förbund, medlem i kulturnämnden
-Österbottens landskapsstyrelse, ersättare

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Individuell handledare, JobCenter, Kristinestads stad (serviceområdet för välfärd)
-F:ma J.B-M Translation (vilande) översättningstjänster från norska - finska/svenska

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


 

Englund Tommy

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Fullmäktigeledamot
-Stadsstyrelsens medlem
-Personalsektionens ersättare
-Svenska utbildningsnämnden

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag 
-

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


  

Eriksson Bror

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Fullmäktige
-Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Dragare för MI-kurs i Sideby

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-Styrelseordförande, stiftelsen Kilens Hembygdsgård
-Ordförande, Sideby brandklubb
-Ordförande, Sideby byaförening

Markinnehav
-

 


  

Eränen Pekka

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Stadsfullmäktiges medlem
-Finska utbildningsnämndens medlem och ordförande

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Pensionär

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


 

Grannas Peter

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Stadsfullmäktige, medlem
-Stadsstyrelsens andra vice ordförande

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
- Rektor för Kristinestads gymnasium och för Kristinestads  Högstadium

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


  

Heikkinen Hannu

 

Förtroendeuppdrag i staden
-

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Byggnadsinspektör
-Beredare och föredragande i samhällsbyggnadsnämnden

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-Frun, Päivi Heikkinen, äger planeringsbyrån Talotuuma

Markinnehav
-

 


 

 

Heinänen Anja

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Fullmäktiges II vice ordförande
-Revisionsnämndens viceordförande
-Finskspråkiga utbildningsnämndens ersättare

Uppdrag av staden 
-Styrelsemedlem, Helge och Tauno Miettunens stiftelse

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Pensionär

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
- medlem i representantskapet vid Etelä-Pohjamaan Osuuskauppa

Markinnehav
-

 


  

Hemberg Nina

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Centralvalnämndens vice ordförande

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Ombudsman LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt)

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


  

Holmlund Michael

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Samhällsbyggnadsnämnden, medlem
-Revisionsnämnden, medlem

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Leverantör tjänster, servicearbeten
-Ansvarig bolagsman i Kb M Holmlund Ky

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-49 ha mark

 


 

Hoxell Mikael

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Fullmäktigeledamot
-Medlem i samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag av staden
-Ersättare i Västkustens tillsynsnämnd
-Ersättare i Kust-Österbottens landsbygdsnämnd

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-

Utomstående bindningar
-Ordförande för ÖSP lokalavdelning Lappfjärd
-SLC fullmäktige

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


af Hällström Anna-Lena

 

Förtroendeuppdrag i staden

-Medlem i stadsstyrelsens planläggningssektion

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar och yrken

- HR-chef vid Närpes Sparbank
- Autobotnia Team Ab
-Svenska Kulturfonden


Ingves Mats

 

Förtroendeuppdrag i staden 
-Fullmäktige
-Ordförande för samhällsbyggnadsnämnden
-Ersättare i stadsstyrelsen
-Ersättare i stadsstyrelsens planläggningssektion
-Ersättare i svenskspråkiga utbildningsnämnden
-Ordförande för veterankommittén
-Planerings- och byggnadskommittén för saneringen av Åldersro
-Planerings- och byggnadskommittén för Kantakaupungin koulu
-Planerings- och byggnadskommittén för Lappfjärds daghem

Uppdrag av staden
-Tillsynsnämnden
-Avfallsnämnden
-Godeman vid fastighetsförrättningar

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-

Utomstående bindningar
-Styrelsemedlem i Botniarosk Oy

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


  

Ingves Sari-Milla

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Fullmäktige
-Stadsstyrelsen
-Stadsstyrelsens planläggningssektion, ersättare
-Vård- och omsorgsnämnden, vice ordförande
-Svenskspråkiga utbildningsnämnden, ersättare

Uppdrag av staden
-Ersättare Representantskapet Österbottens Förbund
-Ersättare Vasa sjukvårdsdistrikts samkommunfullmäktige
-Kristinestads Turism r.f.

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Stiftelse / Bottenhavets sjukhem, konditionsskötare

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-
Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


 

Kindt Christina

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Fullmäktigemedlem
-Ersättare i stadsstyrelsen

Uppdrag av staden 
-K5 fullmäktige, styrelse, valnämnd, ersättare i landsbygdsnämnd
-SÖFUK styrelsemedlem
-VSVD samkommunfullmäktiges ersättare

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag 
-Suomen Terveystalo, kundbetjäningscenter

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


 

Kärr Kaj

 

Förtroendeuppdrag i staden 
-Fullmäktigeledamot
-Stadsfullmäktiges fjärde vice ordförande
-Revisionsnämndens ordförande
-Vård- och omsorgsnämndens medlem
-Godeman vid fastighetsförrättningar

Uppdrag av staden
-Fullmäktigeledamot i Österbottens Förbund
-Ersättare i Kust-Österbottens samkommuns revisionsnämnd
-Ersättare i samkommunfullmäktige för Kust-Österbottens samkommun

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-

Utomstående bindningar
-Fullmäktigeledamot i POP-banken

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-86 ha fastighetstillgångar

 


 

Lillmangs Eva

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Fullmäktige
-Stadsstyrelsens medlem
-Vice ordförande i stadsstyrelsens planläggningssektion
-Samhällsbyggnadsnämnden
-Stadsstyrelsens representant i svenska utbildningsnämnden

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-20 ha

 


 

Lindedahl Christian

 

Förtroendeuppdrag i staden
-

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Vård- och omsorgsdirektör

Utomstående bindningar 
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


 

Lundman-Evars Helena


Ingen anmälan har lämnats in.

 

 

 


 

Mäkelä Maarit

 

Förtroendeuppdrag i staden 
-

Uppdrag av staden
-Styrelsemedlem i Mico Botnia AB

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Ekonomi- och personaldirektör i Kristinestad
-Föredragande i personalsektionen
-Medlem i samarbetsgruppen

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


Niskala Markku


Förtroendeuppdrag i staden

-

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

-Tillförordnad tekniska direktör

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-


Nygård-Ojanperä Paula

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Finskspråkiga utbildningsnämndens vice ordförande

Uppdrag av staden 

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Suupohjan Osuuspankki, personaldirektör, jurist
-POP-bankernas arbetsgivarförening, VD

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


 

Ollila Pekka

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Fullmäktige
-Samhällsbyggnadsnämndens medlem
-Vård- och omsorgsnämndens ersättare

Uppdrag av staden
- ersättare i Österbottens landskapsfullmäktige

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Oy Olpek Ab
-Aaro E Mäkelä

Utomstående bindningar
- Oy Olpek Ab

Ekonomisk ställning
- Oy Olpek Ab 100 %

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


 

Patoranta Helena

 

Förtroendeuppdrag i staden
-samhällsbyggnadsnämndens medlem
-Ersättare i finska utbildningsnämnden

Uppdrag av staden 
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Företagsrådgivare, Södra Savolax ELY-central, placeringsort Kristinestad (tjänstledig)
-projektanställd vid Kristinestads Näringslivscentral
-Nämndeman i Österbottens tingsrätt

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-Ersättare, Petrin Lohi Oy som ägs av Petri Patoranta

Markinnehav
-

 


 

Patoranta-Wiik Pia

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Ersättare i fullmäktige
-Ersättare i välfärdsnämnden
-Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag av staden

-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Nämndeman, Österbottens tingsrätt
-Fysioterapeut, Geritrim

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


 

Perjus Mikael

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Centralvalnämndens ordförande
-Medlem i välfärdsnämnden
-Ersättare i stadsstyrelsen

Uppdrag av staden
-Vasa sjukvårdsdistrikt fullmäktige
-K5 fullmäktige

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-

Utomstående bindningar
-Distriktförsäljningschef

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


 

Pihlajaniemi Petri

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Fullmäktige
-Stadsstyrelsens första vice ordförande
-Ordförande i stadsstyrelsens planläggningssektion

Uppdrag av staden 
-Österbottens landskapsfullmäktige 

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag 
-Pihlacon Oy
-Seinäjoen Ruukinportti Oy
-PetMi Capital Oy

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
- ersättare i styrelsen för Bottenhavets Hälsa Ab

Markinnehav
-

 


 

Ragnäs Patrick

 

Förtroendeuppdrag i staden 
-Fullmäktige
-Stadsstyrelsens ordförande
-Ordföranden i personalsektionen

Uppdrag av staden 
-Vasa sjukvårdsdistrikt fullmäktige
-Ersättare i Österbottens landskapsstyrelse

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag 
-Ombudsman i Svenska pensionärsförbundet

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-Medlem i styrelsen för Bottenhavets Hälsa Ab

Markinnehav
-

 


 

Rantala Paavo

 

Förtroendeuppdrag i staden 
-Stadsfullmäktigemedlem (I viceordförande)
-Medlem i stadsstyrelsens planläggningssektion
-Samhällsbyggnadsnämndens ersättare
-Fiskekommitténs medlem

Uppdrag av staden
-SEDU (Seinäjoki) samkommunfullmäktige
-K5 ersättare samkommunfullmäktige

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag 
-Verksamhetsledare för fiskeområdet

Utomstående bindningar
-Geritrim, styrelsens medlem 

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-Hemslöjdsgården, styrelsens viceordförande
-Psykosociala föreningen Primula, styrelsens ordförande
-Psykosociala förbundet, styrelsens medlem

Markinnehav
-


  

Rantatalo Kirsi

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Stadsfullmäktige, ersättare
-Välfärdsnämndens vice ordförande

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-

Utomstående bindningar
-Företagare

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-KristinaMedi, vice styrelseordförande

Markinnehav
-

 


 

Rönnlund Christer

 

Förtroendeuppdrag i staden
-medlem i stadsfullmäktige
-Ersättare i stadsstyrelsen
-Ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Uppdrag av staden
-Kårkulla samkommun, fullmäktiges ordförande
-K5, fullmäktige

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag 
-Handledare vid Psykosociala Svalan i Närpes

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav


 

Salmela Jari

 

Förtroendeuppdrag i staden
- Fullmäkitge
- Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
- Medlem i finskspråkiga utbildningsnämnden

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
- Gymverksamhet

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
- Äger företaget JTS Fitness Club

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
- 


 

Segervall Mila

 

Förtroendeuppdrag i staden
-

Uppdrag av staden
-Ersättare i landskapsfullmäktige
-Ersättare i avfallsnämnden Botniarosk

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Stadsdirektör, Kristinestad
-föredragande i stadsstyrelsens planläggningssektion
-medlem i samarbetsgruppen

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
- Medlem i styrelsen för Bottenhavets Hälsa Ab 

Markinnehav


 

Storhannus Carina

 

Förtroendeuppdrag i staden 
-Fullmäktigemedlem samt tredje vice ordförande
-Stadstyrelsens medlem
-Personalsektionens vice ordförande
-Svenskspråkiga utbildningsnämndens ordförande
-Lappfjärdsfonden

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Utbildare, Yrkesakademin i Österbotten
- EDU YA Ab, styrelseordförande

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-Fastighets Ab Hoxellfolk, styrelsen
-Ab Gabriella Oy, styrelsen
-Castina-Invest, styrelsen

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav


 

Svens KatjaFörtroendeuppdrag i staden

-Medlem i samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
- Oy Kristinamedi Ab, sekreterare i receptionen

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav


Södergård Bo-Göran


Förtroendeuppdrag i staden

-samhällsbyggnadsnämndens medlem
- ersättare i planläggningssektionen

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav


 

Söderlund Maarit

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Bildningsdirektör, föredragande i finskspråkiga utbildningsnämnden
-Bildningsdirektör, föredragande i svenskspråkiga utbildningsnämnden

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag 
-Bildningsdirektör

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav


 

Teir Agneta

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Fullmäktige
-Stadsstyrelsen
-Svenskspråkiga utbildningsnämnden
-Stadsstyrelsens representant i samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag av staden
-Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård K5 fullmäktige
-Västkustens tillsynsnämnd för miljöärenden
-ersättare i Österbottens landskapsstyrelse

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-

Utomstående bindningar
-Vice ordförande för Härkmeri Byaråd

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


 

Teir Britt-Marie

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
-Lappfjärdsfonden
-Medlem i stödkommittén för Lappfjärds, Tjöck och Härkmeri åar

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag 
-

Utomstående bindningar
-Marthaförening
-Cancerförening
-Röda korset

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


 

Toivonen Sandra

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag 
-

Utomstående bindningar
-

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-

 


 

Ålgars Matias

 

Förtroendeuppdrag i staden
-Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag av staden
-

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag
-Jordbrukare

Utomstående bindningar
-Medlem i Österbottens svenska producentförbunds potatisutskott

Ekonomisk ställning
-

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande
-

Markinnehav
-80 ha