Ungdomsfullmäktige

Kristinestads ungdomsfullmäktige
- Partipolitiskt obundet påverkningsorgan
- Flerspråkigt
- Medlemmarna är 13-25 år
- Jobbar med frågor som berör ungdomarna
- Strävar till att förbättra ungdomarnas situation i Kristinestad

Medlemmar år 2024: Aura Koivuluoma (ordförande), Jesse Pihlaja, Niko Widberg, Sara Kuja-Halkola, Jenna Ojanperä, Ronja Pasanen, NellaSofia Leppäkangas, Julia Hietanen, Anna Tainio, Eikka Haapamäki, Heidi Lahnakoski, Elviira Andlin, Lukas Kuja-Halkola, Adele Erämaa-Virta, Aino Korpi, Heidi Nordman, Tiia Perkiö, Ida Hakala, Kirke Kotkas, Aliisa Erämaa-Virta, Line Björklund, Maya Rosendahl

Ungdomsfullmäktiges representanter i nämnderna och stadsfullmäktige 2024
Sara Kuja-Halkola, stadsfullmäktige
Aura Koivuluoma, välfärdsnämnden
Niko Widberg, tekniska nämnden
Jenna Ojanperä, suomenkielinen koulutuslautakunta
Line Björklund, svenskspråkiga utbildningsnämnden


Ungdomsfullmäktiges verksamhetsprogram

Riktlinjer för ungdomsfullmäktiges arbete.

För att öka barn- och ungas delaktighet och påverkningsmöjligheter är det viktigt att beakta deras åsikter.

Syftet med ungdomslagen (2006) är att stöda de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt och levnadsvillkor. Enligt denna lag skall ungdomarna ha möjlighet att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik på lokal och regional nivå. De unga skall därtill höras i ärenden som berör dem. Enligt barnskyddslagen (2008) är tyngdpunkten ”Barnets bästa” (FN:s barnkonvention om barnens rättigheter) där lagens syfte är att trygga barnens rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling.

Fritid och hälsa

Att ha en aktiv fritid och betydelsefulla fritidsintressen främjar hälsa och välmående. Ungdomsfullmäktige vill få till stånd utökat samarbete med andra instanser, föreningar och grupper, jobba för att utveckla mötesplatser, evenemang och fritidsaktiviteter i hela kommunen samt förbättra marknadsföring av de aktiviteter som finns. Ungdomsfullmäktige kommer speciellt fokusera på att skapa gemensamma flerspråkiga aktiviteter genom att initiera gemensamma temadagar i skolorna och arrangera olika evenemang på fritiden.

Utbildning

Ungdomsfullmäktige vill betona god kvalitet på utbildningen i Kristinestad och för att andra stadiets utbildning bevaras i kommunen genom att aktivt göra ungdomars röst hörd i utbildningsfrågor. Ungdomsfullmäktige vill medverka till att skapa trivsel och en bra skolmiljö. Ungdomsfullmäktiges motto är nolltolerans mot mobbning. Samarbetet mellan svensk- och finskspråkiga skolor bör stärkas och utvecklas redan från lågstadiet. Det bör skapas mera förutsättningar till gemensamma (frivilliga) kurser, utbildningslinjer, temadagar och studiebesök eller klassresor på alla nivåer.

Samarbete

Ungdomsfullmäktige vill främja insatser som utvecklar samarbete och gemensamma aktiviteter på alla nivåer. I målsättningarna ingår att utveckla samarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå och ge Kristinestads ungdomar möjlighet att delta i både nationella och internationella ungdomsutbyten och workshopar inom t.ex. Cittaslow-nätverket och europeiska ungdomsnätverk som YEPP.

Delaktighet, engagemang och inflytande

Ungdomsfullmäktige vill verka för utvecklingen av Kristinestad på ungdomens villkor och verka som en kommunikationskanal mellan samhällets unga och stadens beslutsfattare. Ungdomsfullmäktige kommer föra en aktiv dialog med stadens beslutsfattare och tjänstemän genom att arrangera möten och aktivt ta initiativ. Ungdomsfullmäktige har representanter i följande nämnder; finska utbildningsnämnden, välfärdsnämnden, tekniska nämnden, svenskspråkiga utbildningsnämnden. Dessutom sitter representanter även med stadsfullmäktige, museikommittéen och arbetsgrupp för återflyttare.

Arbetsplatser och entreprenörskap

Ungdomsfullmäktige kommer jobba för att skapa förutsättningar för företagsamhet, entreprenörskap och utbildning i samarbete med andra instanser genom att arrangera workshopar, seminarier och temadagar och samarbeta med ungt företagande i skolorna. Sommarjobb för unga är viktigt för att få arbetserfarenhet och förtjäna sin egen inkomst och Ungdomsfullmäktige kommer även jobba för ungdomars möjligheter att få sommarjobb och praktikantmöjligheter.


Har du frågor? Förslag? Vill du bli medlem?

Kontaktuppgifter: 

Jessica Bårdsnes, Verksamhetsledare för ungdomsarbete,
tfn. 040 508 5240
e-post: jessica.bardsnes@krs.fi