Ändring av detaljplanen för kvarter 238

Ändring av detaljplanen har godkänts av stadsfullmäktige 26.6.2023 § 48

Planen har trätt ikraft 8.8.2023.

Godkänd plan

 

Planförslag

Planförslag  är offentligt framlagda till påseende under tiden 23.3.2023 - 30.4.2023 på kommunens webbplats (Boende och miljö -> Aktuella planer).

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplaneändring för kvarter 241) och lämnas in senast 30.4.2023.

Även elektroniska blanketten "Anmärkning mot planförslaget" kan användas.

Planförslag

Planbeskrivning

Respons och bemötande från utkastskede

Byggnadsinventering (på finska)

Program för deltagande och bedömning