Detaljplanförändring för kvarter 241

Ändring av detaljplanen har godkänts av stadsfullmäktige 26.6.2023 § 49


Om planens ikraftträdande efter besvärstiden meddelas senare.

Godkänd plan (pdf 1,06 MB)

 Planförslag

Planförslag är offentligt framlagda till påseende under tiden 23.3.2023 - 30.4.2023 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplaneändring för kvarter 241) och lämnas in senast 30.4.2023.

Även elektroniska blanketten "Anmärkning mot planförslaget" kan användas.

Planförslag (pdf 1,05 MB)

Planbeskrivning (pdf 2,80 MB)

Illustrationsbild (pdf 699 kB)

Rapport om växelverkan (pdf 395 kB)

Programmet för deltagande och bedömning (pdf 844 kB)

Uppföljningsblankett (pdf 129 kB)

 Planutkast
Utkastet för detaljplaneändring  är offentligt framlagda till påseende under tiden 29.12.2022 - 31.1.2023 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplaneändring för kvarter 241) och lämnas in senast  31.1.2023. Även elektroniska blanketten "Åsikt om planutkast" kan användas.

Programmet för deltagande och bedömning (pdf 856 KB)

Planutkast (pdf 1 179 kB)

Planbeskrivning (pdf 1,15 MB)

Layout A (pdf 7,37 kB)

Layout B (pdf 740 kB)

Layout C (pdf 716 kB)

Layout D (pdf 797 kB)

 Programmet för deltagande och bedömning

Uppdraget är att ta fram en ändring av stadsplanen för kvarter 241 i Kristinestads centrum, som idag är
anvisats som område för förvaltnings- och ämbetsverksbyggnader. Med detaljplanändringen möjliggörs
områdets anvisning till kvartersområde för bostadshus.

Programmet för deltagande och bedömning (pdf 7,13 MB)