Anmälningsblankettens anvisningar

Uppgifter om fastigheten

Antalet byggnader               
Endast byggnader över 6 m2 uppges. Gäller inte lekstugor, hundkojor osv. Oberoende av byggnadens storlek ska bastur och grillkåtor alltid uppges! Om det inte finns byggnader på fastigheten, kryssa i rutan ” inga byggnader på fastigheten”.

Fastighetsbeteckning 

Beteckning som börjar med 287-, t.ex. 287-123-45-687. Beteckningen kan kontrolleras t.ex. i fastighetsskattebeslutet eller lagfartsbeviset.

Gatuadress                               

Fastighetens gatuadress. Ägarens/företagets adress uppges i ägarens uppgifter.

Byggnaderna

I blanketten finns plats för tre (3) byggnader. Till brevet bifogas tilläggsblanketter för övriga byggnader, sammanlagt fyra (4) byggnader. Om det finns fler byggnader på fastigheten kan mera blanketter skrivas ut på hemsidan: Boende och miljö>Kartläggning av byggnadsbeståndet>PDF-blanketter: Där finns blanketterna både på finska och svenska.

Byggnadens huvudsakliga användningssyfte               

Användningssyftet uppges enligt vad största delen av byggnadens våningsyta används för. Som bostadsbyggnad anses byggnader vilka har en bostadsyta på minst hälften av våningsytan.  

Byggnadsår

Om exakta uppgifter om byggnadsåret inte finns uppges uppskattat byggnadsår.

Våningsyta

Med våningsytan avses den sammanlagda ytan för byggnadens alla våningar angett i yttermått. Källarens eller vindens yta inkluderas om de är värmeisolerade eller har utrymmen som ingår i byggnadens huvudsakliga användningssyfte.  Våningsytan ska kontrolleras genom mätning. Balkonger, skyddstak eller utrymmen vars höjd ä under 160 cm räknas inte.

Våningstal

Helt eller delvis ovanför markytan belägna våningar där det finns utrymmen som ingår i byggnadens huvudsakliga användningssyfte. Våningstalet uppges alltid som totalantal.

Nätverk i anslutning till byggnaden

Avfallsvattnet leds till kommunalt avlopp, andelslagets avlopp eller en lokal infiltrationsbädd. Vattenledningen: Vattnet leds till byggnaden med vattenandelslagets vattenledning, kommunal vattenledning eller från en lokal brunn. El: är fastigheten ansluten till eldistributionsnätet.

Lägenhetstyp och –yta  

Uppges skilt för varje bostad.  I pappersblanketten finns det plats endast för en bostad. Om det finns fler bostäder i byggnaden, ska Magistratens RH2-blankett fyllas i.  Blanketten kan skrivas ut på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sida eller hämtas vid serviceområdet för tekniska tjänster i Kristinestad.  

Bostadsyta

Ytan räknad enligt innerytan på väggarna som omger bostaden.

Kök

Rum reserverat för matlagning.

Kokvrå

Utrymme reserverat för matlagning, med en rumsyta på mindre än 7 m2.

Kokutrymme

Utrymme reserverat för matlagning och som är öppet mot andra bostadsutrymmen. Kan även betyda ett utrymme med annat användningsändamål men som har köksutrustning.

Allrum

Kök med vardagsrum.

Ombyggnad

Med ombyggnad avses att kvalitetsnivån på en fastighet ändras så att den blir betydligt högre än den ursprungliga nivån.