Kartläggning av byggnadsbestånd

Utredningens utgångspunkter

Serviceområdet för tekniska tjänster i Kristinestad har beslutat utföra en kartläggning av byggnadsbeståndet i Kristinestad. Syftet med kartläggningen är att säkerställa att staden bemöter alla fastighetsägare jämlikt, inventera stadens byggnader och uppdatera uppgifterna i olika myndigheters byggnadsregister. Sådana register är bl.a. stadens byggnadsbestånd, befolkningsregistercentralens uppgifter samt skatteförvaltningens uppgifter.

I kartläggningen gås alla fastigheter i genom i Kristinestad. Kartläggningen utförs områdesvis. Under maj och juni 2024 utförs inventeringar av en utomstående konsult i Lappfjärd och Perus.