Bergsvärme / Jordvärme

Anläggande av bergsvärme och jordvärme är en tillståndspliktig åtgärd fr.o.m. 1.5.2011

OPAS, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (FI)

Tillstånd: Åtgärdstillstånd

Borrhålet/jordvärmeområdet utmärks i enlighet med beviljat tillstånd

Hörande av granne är behövligt

Byggnadstillsyn begär utlåtande av Västkustens miljöenhet vid behov

Slam som uppkommer får under inga omständighter ledas till ytvattenbrunnar.

Ritningar

Situationsplan 1:500, 1:1000
Av vilken framgår

a) Borrhålets/jordvärmeområdets placering och djup.
Ifall borrhålet borras snett så anges rikting och beräknad ändpunkt på situationsplanen

b) Uppsamlingsområde för värme (bergsvärme) ritas som cirkel och anges i meter

 

Punkterna c) d) och e) är viktiga att ange på situationsplanen ifall borrhållet, anläggningsområdet är i närhet av exv vattenbrunnar, grundvattenområde

c) Vätska som används i borrhålet/röret samt mängd
Obs. Vätska skall nämnas i alla ansökningar.

d) Avstånd till vattentag

e) Avstånd till grundvattenområde

f) Grannarnas byggnader i närheten av anläggningsområdet

h) Rita in grannarnas uppsamlingsområde för värmen ifall de har bergsvärme eller jordvärme. Undvik att ditt uppsamlingsområde går över andras befintliga uppsamlningsområden

Kan orsaka att planerad värmeutvinning misslyckas

h) Övrigt för myndigheterna nödvändiga uppgifter

 

Därtill skall allt material vara för ändamålet avsett och intygas med exv CE-märkning

Skötselplan bör uppgöras där säkerhetsdatablad är bifogat.

Varningsband bör finnas i marken.

Borrhålets placering bör informeras på sockel

Hör grannar när du har planerna uppgjorda.