Stadsstyrelsens beslut 25.3.2024

26.03.2024

Stadsstyrelsen sammanträdde måndag 25.3.2024 för att behandla ärenden på föredragningslistan. Föredragningslistan i sin helhet hittar du här.

Sammanträdesprotokollet publiceras, då det är klart, på stadens webbplats.

Under mötet beslutade man om bland annat följande ärenden:

Kristinestads klimatplan 2025–2030

Enligt klimatlagen ska varje kommun upprätta och regelbundet uppdatera en klimatplan med utsläppsminskningsmål och åtgärder för att minska växthusgasutsläpp. Kommunen ska också följa hur planen genomförs och beakta den i kommunstrategin och i kommunens verksamhetsberättelse.

Kristinestads stad beviljades statsunderstöd 2023 för att utarbeta sin plan. Klimatplanen är ett viktigt verktyg för att visa kommunens engagemang för att skapa en mer hållbar framtid för stadens invånare. Planen ska vara färdigställd och godkänd av stadsfullmäktige senast 30.11.2024.

Förslaget till klimatplan har utarbetats av en arbetsgrupp under ledning av stadens klimat- och hållbarhetskoordinator. Arbetsgruppen består av representanter från stadens olika serviceområden samt av representanter för stadens två helägda dotterbolag. Planen förväntas bli klar och godkänd av stadsfullmäktige senast den 30 november 2024. Du kan läsa förslaget till klimatplan samt tillhörande bilagor via vår webbplats

Stadsstyrelsen beslöt att be om utlåtande av serviceområdet för livskraft, finskspråkiga utbildningsnämnden, svenskspråkiga utbildningsnämnden, tekniska nämnden, välfärdsnämnden, äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättningar samt ungdomsfullmäktige. Utlåtande begärs om klimatplanen som helhet samt specifikt om de olika åtgärderna. Senast 30.9.2024 ska utlåtandena vara inlämnade.

 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2023

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning.

Resultatet för räkenskapsperioden 2023 uppvisar ett överskott om 1,8 miljoner euro. Penningflödet för verksamheten och investeringarna år 2023 var 351 235 euro. Årsbidraget var 5,3 miljoner euro och täckte 152,2 % av avskrivningarna. Lånestocken sjönk till 4 663 euro per invånare år 2023, då den nationella medelnivån var 3 377 euro per invånare år 2022. Stadskoncernens resultat visade ett överskott om 1,6 miljoner euro. Du kan läsa bokslutet och verksamhetsberättelsen via vår webbplats.

Stadsstyrelsen godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2023 och överlåter det till revisorerna. Efter slutförd revision behandlas bokslutet av stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen undertecknar bokslutet. Stadsstyrelsens ordförande och stadsdirektören undertecknar även ledningens bekräftelsebrev.

Stadsstyrelsen beslöt även att stadsdirektören och ekonomidirektören ges rätt att komplettera bokslutet och verksamhetsberättelsen med eventuella justeringar av text, balansräkning samt nödvändiga specifikationer och noter.

 

Serviceområdet för livskrafts budgetuppföljning, rapport 1/2024

Enligt Kristinestads förvaltningsstadga ska organen varje månad följa upp budgetutfallet. Serviceområdet för livskraft rapporterar direkt till stadsstyrelsen. Direktören för serviceområdet och resultatområdenas ansvarspersoner ska följa upp hur budgeten och de fastställda målen uppfyllts och regelbundet utarbeta uppföljningsrapporter.

Budgetuppföljningen för februari månad visar inga avvikelser. Serviceområdet för livskraft har använt 25,9 % av budgeterade medel vilket är enligt budget med tanke på att det är många medlemsavgifter och licensavgifter som förfaller till betalning vid årets början.

Lönekostnader för livskrafts förvaltning är högre än föregående år på grund av fler anställda. Kostnader för "val" är högre på grund av presidentvalet som hölls i två omgångar. Kostnader för "upprätthållande av arbetsförmåga" har redan använt en stor del av de tilldelade medlen på grund av betalning av personalens Smartumförmåner och företagshälsovårdens allmänna avgifter i januari.

Stadsstyrelsen beslöt att anteckna uppföljningsrapporten.

 

Priset på tomter och tilläggsområden i Skatan

Detaljplan för Skatan nr 126 har utarbetats för byn Skatan i Kristinestad. Maplefield Oy har värderat marknadsvärdet för 11 oinlösta tomter och tilläggsområden till 39 tomter. Du kan läsa dokumenten via vår webbplats.

Tekniska nämnden beslöt 21.2.2024 (§ 32) föreslå för stadsfullmäktige att prisvärderingen för tomter och tomtdelar som Maplefield Oy gjort godkänns.

Stadsstyrelsen beslöt föreslå för stadsfullmäktige att prisvärderingen för tomter och tilläggsområden som Maplefield Oy gjort godkänns enligt bilagorna.

Ridsportlinjen vid Kristiinankaupungin lukio

Bakgrund: Utbildningsnämnderna har år 2023 behandlat ärendet om att skapa en ridsportlinje genom samarbete med Suupohjan ratsutalli. Stadsstyrelsens ordförande har 27.2.2024 skriftligen meddelat att ärendet tas över till behandling i stadsstyrelsen. Verkställigheten av finskspråkiga utbildningsnämndens beslut avbryts. Därmed behandlar stadsstyrelsen ärendet.

Stadsstyrelsen

  1. konstaterade att antagningen av maximalt fem nya studerande till Kristiinankaupungin lukio hösten 2024 är försvarbart i och med att de ökade kostnaderna för dessa är lägre än de ökade statsandelarna som fås för fem nya studeranden,
  2. uppdrog åt bildningsdirektören att göra en prisförfrågan i enlighet med upphandlingsdirektivet,
  3. uppdrog åt bildningsdirektören att efter prisförfrågan är gjord bereda ett ärende om antagningen av fem studerande till ridlinjen vid Kristiinankaupungin lukio till finskspråkiga utbildningsnämnden, samt
  4. begärde en utredning innehållande budgetuppföljning samt konsekvensbedömning kring förverkligandet av ridsportlinjen vid Kristiinankaupungin lukio senast 31.1.2025.

Stina Lähteenmäki föreslog att ridsportlinjen även skulle utökas till Kristinestads gymnasium. Styrelsen godkände enhälligt Lähteenmäkis förslag.

 

Gå till "Aktuellt"