Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.3.2024

26.03.2024

Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 25.3.2024 käsittelemään esityslistalla mainitut asiat. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy tästä.

Kokouspöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivustolla, kun se on valmis.

Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavat asiat:

Kristiinankaupungin ilmastosuunnitelma 2025–2030

Ilmastolain mukaan jokaisen kunnan tulee laatia ja säännöllisesti päivittää ilmastosuunnitelma, jossa on päästövähennystavoite ja toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Kunnan tulee myös seurata suunnitelman toteutumista ja ottaa se huomioon kuntastrategiassa ja toimintakertomuksessa.

Kristiinankaupungille myönnettiin valtiontukea vuonna 2023 suunnitelmansa laatimiseksi. Ilmastosuunnitelma on tärkeä työkalu osoittamaan kunnan sitoutumista luomaan kestävämpi tulevaisuus kaupungin asukkaille. Suunnitelman tulee olla valmis ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa viimeistään 30.11.2024.

Ilmastosuunnitelman on laatinut ilmasto- ja kestävyystyöryhmä kaupungin ilmasto- ja kestävyyskoordinaattorin johdolla. Työryhmään kuuluu edustajia kaupungin eri palvelualueilta sekä edustajat kahdesta kokonaan kaupungin omistuksessa olevasta tytäryhtiöstä. Suunnitelmien mukaan, ilmastosuunnitelma valmistuu ja hyväksytään kaupunginvaltuustossa viimeistään 30. marraskuuta 2024. Voit lukea ilmastosuunnitelman ehdotuksen ja siihen liittyvät liitteet verkkosivustoltamme

Kaupunginhallitus päätti pyytää elinvoimaisuuden palvelualueelta, suomenkieliseltä koulutuslautakunnalta, ruotsinkieliseltä koulutuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, hyvinvointilautakunnalta, vanhusneuvostolta, vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta ja nuorisovaltuustolta lausuntoa ilmastosuunnitelmasta kokonaisuudessaan sekä erikseen eri toimenpiteistä viimeistään 30.9.2024.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Tilikauden 2023 tulos osoittaa 1,8 miljoonan euron ylijäämää. Toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2023 oli 351 235 euroa. Vuosikate oli 5,3 miljoonaa euroa ja kattoi 152,2 % poistoista. Lainakanta laski 4 663 euroon per asukas vuonna 2023, kun valtakunnallinen keskitaso oli 3 377 euroa per asukas vuonna 2022. Kaupunkikonsernin tulos oli 1,6 miljoonaa ylijäämäinen. Voit lukea tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen verkkosivuiltamme.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2023 ja luovuttaa sen tilintarkastajille. Tilintarkastuksen jälkeen kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen. Kaupunginhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen. Hallituksen kaupunginjohtaja allekirjoittavat myös johdon vahvistuskirjeen.

Kaupunginhallitus päätti myös, että kaupunginjohtajalle ja talousjohtajalle annetaan oikeus täydentää tilinpäätöstä ja toimintakertomusta mahdollisilla tekstin tai taseen tarkistuksilla sekä tarpeellisilla erittelyillä ja viitteillä.

Elinvoimaisuuden palvelualueen talousarvioseuranta, raportti 1/2024

Kristiinankaupungin hallintosäännön mukaan elimien tulee seurata budjettitulosta joka kuukausi. Elinvoimaisuuden palvelualue raportoi suoraan kaupunginhallitukselle. Palvelualueen johtajan ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden tulee seurata budjetin ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja laatia säännöllisesti seurantaraportteja.

Helmikuun talousarvioseurannassa ei ole poikkeamia. Elinvoimaisuuden palvelualue on käyttänyt 25,9 % budjetoiduista varoista, mikä noudattaa talousarviota ottaen huomioon monet vuoden alussa erääntyvät jäsenmaksut ja lisenssimaksut.

Hallinto on käyttänyt enemmän varoja palkkoihin verrattuna samaan aikaan viime vuonna, koska elinvoimaisuuden palvelualueella nyt on enemmän työntekijöitä edelliseen vuoteen verrattuna. "Vaalit"-kustannukset ovat korkeammat kahden kierroksen presidentinvaalin vuoksi. Kustannuspaikka "Työkyvyn ylläpitäminen" on jo käyttänyt suuren osan myönnetyistä varoista, johtuen henkilökunnan Smartum-etujen ja työterveyshuollon yleisten maksujen maksamisesta tammikuussa.

Kaupunginhallitus päätti merkitä seurantaraportin tiedoksi.

Skatan tonttien ja tontinosien hinnat

Kristiinankaupungin Skatan kylään on laadittu Skatan asemakaava nro 126. Maplefield Oy on laatinut alueen lunastamattomille 11 tontille ja tonttien 39 lisäosalle markkinahinta-arviot. Voit lukea asiakirjat verkkosivustomme kautta.

Tekninen lautakunta päätti 21.2.2024 (§ 32) ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Maplefield Oy:n tekemä tonttien ja tonttienosien hinta-arvio hyväksytään liitteiden mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Maplefield Oy:n laatima tonttien ja lisäalueiden hinta-arvio hyväksytään liitteiden mukaisesti.

Kristiinankaupungin lukion ratsastuslinja

Tausta: Koulutuslautakunnat ovat vuonna 2023 käsitelleet asian koskien ratsastuspainotteisen lukiolinjan perustamista yhteistyössä Suupohjan ratsutallin kanssa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on 27.2.2024 kirjallisesti ilmoittanut, että asia otetaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.  Suomenkielisen koulutuslautakunnan tekemän päätöksen täytäntöönpano keskeytetään. Tästä johtuen asia käsitellään kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallitus

  1. totesi, että enintään viiden uuden opiskelijan ottaminen Kristiinankaupungin lukioon syksyllä 2024 on perusteltua, koska näistä syntyvä lisäkustannus on pienempi kuin viidestä uudesta opiskelijasta saatava valtionosuuksien lisäys,
  2. antoi sivistysjohtajalle tehtäväksi toteuttaa hankintadirektiivin mukaisen hintakyselyn,
  3. antoi sivistysjohtajalle tehtäväksi hintakyselyn toteuttamisen jälkeen valmistella suomenkielisen koulutuslautakunnan käsittelyä varten asian viiden opiskelijan ottamisesta Kristiinankaupungin lukioon, sekä
  4. pyysi selvitystä, johon sisältyy talousarvioseuranta sekä vaikutusten arviointi liittyen ratsastuspainotteisen lukiolinjan järjestämiseen Kristiinankaupungin lukiossa viimeistään 31.1.2025.

Stina Lähteenmäki ehdotti, että ratsastuslinjaa laajennettaisiin myös Kristiinankaupungin ruotsinkieliseen lukioon. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Lähteenmäen ehdotuksen.

 

Siirry "Uutiset"-sivulle