Stadsstyrelsens beslut 19.2.2024  

20.02.2024

Stadsstyrelsen sammanträdde måndag 19.2.2024 för att behandla ärenden på föredragningslistan. Föredragningslistan i sin helhet hittar du här

Sammanträdesprotokollet publiceras, då det är klart, på stadens webbplats.

Under mötet beslutade man om bland annat följande ärenden:

Fastställande av principer för förhandsreservering av tomter

Sedan tidigare är det möjligt att reservera färdiga tomter, som i ett senare skede önskas köpas eller arrenderas. Den aktuella planläggningssituationen med många nya tomter på kommande gör att det blir nödvändigt att införa principer för hur framtida tomter ska kunna förhandsreserveras.

Tekniska nämnden beslöt (24.1.2024, § 5) att föreslå för stadsstyrelsen att stadsfullmäktige ska bestämma grunder för att förhandsreservera tomter som ännu är under planering. Staden bör ha en tydlig linje för hur man bemöter intresseanmälningar för nya tomter.

Stadsstyrelsen beslöt föreslå att stadsfullmäktige beslutar att följande bestäms gällande grunderna för förhandsreservering av under planering varande tomter:

 • Anhållan om eller uppsägning av en förhandsreservering levereras skriftligt till staden
 • En förhandsreservering kan göras för högst 6 månader åt gången
 • En förhandsreservering godkänns av tekniska nämnden
 • Staden marknadsför inte en förhandsreserverad tomt under reserveringstiden
 • Förhandsreserveringen ger ingen nyttjanderätt till den under planering varande tomten
 • Inga åtgärder får utföras på en förhandsreserverad tomt
 • Förhandsreserveringen kan inte överföras på tredje part
 • Prisnivåerna för en förhandsreservering är följande:
  • Tomtareal upp till 19.999 m²: 300 €
  • Tomtareal 20.000-199.999 m²: 2.000 €
  • Tomtareal 200.000-499.999 m²: 10.000 €
  • Tomtareal 500.000-999.999 m²: 20.000 €
  • Tomtareal över 1.000.000 m²: 30.000 €
 • Ifall planändringen inte träder i kraft, returneras avgiften för förhandsreserveringen
 • Tekniska nämnden har möjlighet att förlänga förhandsreserveringen med 6 månader åt gången
 • Ifall förhandsreserveringen förfaller returneras inte förhandsreserveringsavgiften.

Inrättandet av ridsportlinje vid Kristiinankaupungin lukio

Bakgrund: Utbildningsnämnderna har år 2023 behandlat ärendet om att skapa en ridsportlinje genom samarbete med Suupohjan ratsutalli. Svenskspråkiga utbildningsnämnden avslog förslaget med hänvisning till stadens ekonomiska läge. Finskspråkiga utbildningsnämnden godkände förslaget förutsatt att stadsfullmäktige beviljar extra resurser. Stadsstyrelsen beslöt tidigare återremittera ärendet för utredning eftersom mera information kring planerna behövs. Arbetsgruppens underlag var inte tillräckligt genomarbetat för att få klarhet i konsekvenserna av att inrätta en ridsportlinje.

Finskspråkiga utbildningsnämnden beslöt 30.1.2024 (§ 7) att man sänder en kompletterade beredning som gäller inrättande av ridsportlinje till stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen noterade nu utredningen, konstaterade att inför inrättandet av en ridsportlinje ska samarbetet upphandlas, samt beslöt att inte föra ärendet vidare till stadsfullmäktige för tilläggsanslag.

I budgeten för år 2024 (godkänd av stadsfullmäktige 13.11.2023 § 71, under rubriken Budgetens verkställighet, står: Under budgetåret får nämnden inte anvisa anslag för inledande av sådan verksamhet eller utökande av service som inte beaktats i budgeten.  Vilket innebär att införandet av ridsportlinje kan tidigast starta läsår 2025-2026, förutsatt att det beaktats i budgeten för år 2025.

Val av stadens representanter samt utnämnande av medlem

Stadsstyrelsen föreslår Mats Ingves som ordinarie medlem i Botniarosks styrelse med Vesa Koivula som ersättare. Botniarosks bolagsstämma, där stadsdirektören representerar staden, utser den ordinarie medlemmen och ersättaren till Botniarosks styrelse.

Stadsstyrelsen föreslår Angelique Irjala som ordinarie medlem i Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys styrelse med Mila Segervall som ersättare. Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys stämma, där stadsdirektören representerar staden, utser den ordinarie medlemmen och ersättaren till styrelsen för Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys.

Stadsstyrelsen utsåg Christer Rönnlund som stadens representant i Österbottens välfärdsområdes äldreråd för den resterande mandatperioden. Anja Heinänen fortsätter som ersättare.

Ansökan om stöd för examensarbete

Kristinestad stöder studerandens examensarbeten som anknyter till ortens näringsliv eller den offentliga sektorn. Stöd kan sökas av den som studerar i Finland eller utomlands vid högskolor, universitet och yrkeshögskolor. Föremål för examensarbetet kan vara ett företag i Kristinestad, en organisation i Kristinestad, företeelser ur Kristinestads perspektiv samt staden eller dess samkommuner. Stadsstyrelsen beviljar stöden enligt prövning.

Stadsstyrelsen beslöt bevilja 500 euro i examensstöd åt Jennifer Lindqvist. Examensarbetets rubrik är ”Nödvändigt för några, bra för många men inte farligt för någon” - en kvalitativ fallstudie om förskollärares användning av samt tankar om bildstöd i förskolan. Avhandlingens fallstudie har genomförts inom småbarnspedagogiken i Kristinestad. Småbarnspedagogiken i Kristinestad har tagit del av resultaten från avhandlingen.

Ansökan kan beviljas eftersom fallstudien genomfördes i Kristinestad och har därför lokal relevans.
 

Gå till "Aktuellt"