Kaupunginhallituksen päätöksiä 19.2.2024

20.02.2024

Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 19.2.2024 käsittelemään esityslistalla mainitut asiat. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy tästä.

Kokouspöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivustolla, kun se on valmis.

Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavat asiat:

Tonttien ennakkovarausperiaatteiden vahvistaminen

Tällä hetkellä on mahdollista varata valmiita tontteja, jotka myöhemmässä vaiheessa on mahdollista ostaa tai vuokrata. Koska kaupunki parhaillaan kaavoittaa monia uusia tontteja, on tarpeen laatia periaatteet sille, miten näitä tulevia tontteja voi ennakkovarata.

Tekninen lautakunta päätti (24.1.2024, § 5) ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää kaavoitettavien tonttien ennakkovarausperiaatteista. Kaupungilla tulee olla selkeä linja siihen, miten uusia tontteja koskevia tiedusteluja käsitellään.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää seuraavista kaavoitettavien tonttien ennakkovarausperiaatteista:

 • Anomus tontin ennakkovarauksesta tai ilmoitus ennakkovarauksen irtisanomisesta tulee toimittaa kaupungille kirjallisena
 • Ennakkovarauksen voi tehdä korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan
 • Ennakkovarauksen hyväksyy tekninen lautakunta
 • Kaupunki ei markkinoi ennakkovarattua tonttia varausaikana
 • Ennakkovaraus ei anna mitään käyttöoikeutta kaavoittavalle tontille
 • Ennakkovaratulla tontilla ei saa tehdä mitään toimenpiteitä
 • Ennakkovarausta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle
 • Ennakkovarausten hinnat ovat seuraavat:
  • Tontin pinta-ala alle 19 999 m2: 300 €
  • Tontin pinta-ala 20 000–199 999 m2: 2.000 €
  • Tontin pinta-ala 200 000–499 999 m2: 10.000 €
  • Tontin pinta-ala 500 000–999 999 m2: 20.000 €
  • Tontin pinta-ala yli 1 000 000 m2: 30.000 €
 • Jos kaavamuutos ei astu voimaan, ennakkovaraus maksu palautetaan
 • Teknisellä lautakunnalla on mahdollisuus jatkaa ennakkovarausta kuuden kuukauden jaksoissa
 • Jos ennakkovaraus raukeaa, ennakkovarausmaksua ei palauteta.

Ratsastuspainotteisen lukiolinjan perustaminen Kristiinankaupungin lukioon

Tausta: Koulutuslautakunnat ovat vuonna 2023 käsitelleet asian koskien ratsastuspainotteisen lukiolinjan perustamista yhteistyössä Suupohjan ratsutallin kanssa. Ruotsinkielinen koulutuslautakunta hylkäsi ehdotuksen viitaten kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Suomenkielinen koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää lisäresursseja kyseiseen tarkoitukseen. Kaupunginhallitus päätti silloin palauttaa asian uudelleen selvitystä varten. Suunnitelmista tarvitaan lisätietoja. Työryhmän alustus ei ole riittävän perinpohjainen, jotta siitä selviäisi mitä seurauksia ratsastuspainotteisen lukiolinjan perustamisella on.

Suomenkielinen koulutuslautakunta päätti 30.1.2024 (§ 7) lähettää kaupunginhallitukselle täydennetyn valmistelun koskien ratsastuspainotteisen opetuksen tarjoamisesta.

Kaupunginhallitus merkitsi nyt selvityksen, totesi, että ratsastuspainotteisen opetuksen tarjoamiseen liittyvän yhteistyön osalta on toteutettava hankintamenettely sekä päätti, että asiaa ei viedä eteenpäin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi lisämäärärahaa varten.

Vuoden 2024 talousarviossa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.11.2023, § 71) todetaan Talousarvion täytäntöönpano -otsikon alla seuraavaa: Lautakunta ei saa talousarviovuoden aikana osoittaa määrärahoja sellaisen toiminnan aloittamiseen tai palvelun laajentamiseen, joka ei sisälly talousarvioon. Tämä tarkoittaa sitä, että ratsastuspainotteista opetusta voidaan ryhtyä tarjoamaan aikaisintaan lukuvuonna 20252026 edellyttäen, että se on huomioitu vuoden 2025 talousarviossa.

Kaupungin edustajien valinta sekä jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus ehdottaa, että Mats Ingves valitaan Botniaroskin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja että Vesa Koivula valitaan varajäseneksi. Botniaroskin yhtiökokous, jossa kaupunginjohtaja edustaa kaupunkia, valitsee vakinaisen jäsenen ja varajäsenen Botniaroskin hallitukseen.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että Angelique Irjala valitaan varsinaiseksi jäseneksi Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen hallitukseen ja että Mila Segervall valitaan varajäseneksi. Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen kokous, jossa kaupunginjohtaja edustaa kaupunkia, nimittää vakinaisen jäsenen ja varajäsenen Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen hallitukseen.

Kaupunginhallitus valitsi Christer Rönnlundin kaupungin edustajaksi Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Anja Heinänen jatkaa varajäsenenä.

Tukea lopputyölle

Kristiinankaupunki tukee opiskelijan lopputyötä, joka liittyy paikkakunnan elinkeinoelämään tai julkiseen sektoriin. Tukea voi hakea opiskelija, joka opiskelee korkeakoulussa, yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa Suomessa tai ulkomailla. Lopputyön kohteena voi olla kristiinalainen yritys, organisaatio, Kristiinankaupungille ominainen ilmiö sekä kaupunki tai sen kuntayhtymät. Kaupunginhallitus myöntää tuen harkinnan perusteella.

Kaupunginhallitus päätti myöntää 500 euron tuen Jennifer Lindqvistille lopputyön tekemiseen. Lopputyön aihe on ”Nödvändigt för några, bra för många men inte farligt för någon” - en kvalitativ fallstudie om förskollärares användning av samt tankar om bildstöd i förskolan. Lopputyö on Kristiinankaupungin varhaiskasvatukseen liittyvä tapaustutkimus. Kristiinankaupungin varhaiskasvatus on tutustunut lopputyön tuloksiin.

Lopputyö liittyy Kristiinankaupunkiin ja sen näkökulmasta olennaisiin ilmiöihin.

Siirry "Uutiset"-sivulle