Stadsstyrelsens beslut 10.6.2024

11.06.2024

Stadsstyrelsen sammanträdde måndag 10.6.2024 för att behandla ärenden på föredragningslistan. Föredragningslistan i sin helhet hittar du här.

Sammanträdesprotokollet publiceras, då det är klart, på stadens webbplats.

Under mötet beslutade man om bland annat följande ärenden:

Budgetuppföljningsrapport 1/2024

Organen följer upp budgetutfallet. Budgetens förverkligande rapporteras sedan till stadsfullmäktige tre gånger per år. Den första rapporten utarbetas enligt situationen 30.4 och den gäller endast det ekonomiska utfallet samt eventuella avvikelser i ekonomin och verksamheten.

 • Verksamhetsintäkterna har utvecklats i enlighet med budgeten under början av året.
 • Verksamhetsutgifterna visar att 35,3 % av budgetanslagen har använts.
 • Utifrån från årets första fyra månader kan man uppskatta att de planenliga avskrivningarna kommer att knappt överskrida budgeten.
 • Investeringarna har inletts återhållsamt under början av året.

Närmare information om budgetuppföljningen kan läsas här.

Stadsstyrelsen beslöt föreslå att stadsfullmäktige antecknar redogörelsen.

Budgetramar 2025  

Enligt förvaltningsstadgan godkänner stadsstyrelsen planeringsramarna och anvisningarna för utarbetande av budgeten. Nämnderna och serviceområdet för livskraft utarbetar sina budgetförslag.

I budgetramarna har beaktats aktuella inkomstprognoser, överförandet av produktionen av AN-tjänsterna till kommunen samt de balanseringsåtgärder som balanseringsgruppen föreslagit och som de förtroendevalda godkänt. Budgetramarna har beräknats utifrån antagandet att kommunalskatten höjs med 0,2 %-enheter och att serviceområdenas verksamhetsbidrag kan öka med 2 %.

Stadsstyrelsen beslöt:

 1. godkänna anvisningarna för utarbetande av budgeten för åren 2025–2027 samt budgetramarna för år 2025 enligt följande:
  1. serviceområdet för livskraft 2 870 000 euro,
  2. serviceområdet för tekniska tjänster 4 070 000 euro,
  3. serviceområdet för utbildning 11 620 000 euro och
  4. serviceområdet för välfärd 2 270 000 euro,
 2. föreslå att stadsfullmäktige antecknar de preliminära budgetramarna för år 2025 och anvisningarna för utarbetande av budgeten 2025–2027,
 3. uppmana nämnderna och serviceområdet för livskraft att kritiskt granska varje investeringsprojekt och och göra prioriteringar i enlighet med de balanseringsåtgärder och nya förslag som presenterades och understöddes av förtroendevalda på budgetseminariet 3.6.2024, samt göra prioriteringar för planeperioden så att endast de nödvändigaste investeringarna tas med i budgetförslaget för att nettoöverskridningarna inte ska överskrida årsbidraget.

Tomtkampanj 2024

Stadsstyrelsen beslöt föreslå att stadsfullmäktige beslutar att 13 tomter i Alesundet säljs med 37,5 % rabatt under år 2024. Tomterna bjuds ut till försäljning via stadens karttjänst. Tomternas storlek är 1000–2200 kvadratmeter. Tomterna är AO-tomter och de ligger på skogbevuxen tomtmark. Kampanjen för dessa tomter gäller till slutet av år 2024.

Stadens 375-jubileumsår uppmärksammas med en tomtkampanj. Genom att erbjuda tomter till lägre pris vill man locka nya invånare samt stimulera byggsektorn.

Ansökan om bidrag för examensarbete, Nortunen

Stadsstyrelsen beviljade 500 euro i examensstöd åt Veera Nortunen, studerande vid Turun yliopisto, för examensarbetet ”Kaksikielinen yhteisopetus – mahdollisuus vai mahdottomuus?” 

Syftet med Pro gradu-avhandlingen är att

 1. beskriva vilka åtgärder som behövs för att förverkliga undervisning på två språk,
 2. undersöka vilka erfarenheter lärarna i tvåspråkiga läroinrättningar har av fördelarna av en tvåspråkig undervisning och hurudana utmaningar den kan medföra för elever och lärare samt
 3. erbjuda lärarna olika metoder med vilka de kan öka språkmedvetenheten i sitt dagliga fostrings- och undervisningsarbete.

Bildningsdirektör Maarit Söderlund har meddelat att Nortunen varit i kontakt med Söderlund gällande arbetet och att examensarbetet kommer att vara till nytta för Kristinestad.

Gå till "Aktuellt"