Stadsstyrelsen godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2023

27.03.2024

Stadsstyrelsen godkände måndag 25.3.2024 bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2023 och överlåter det till revisorerna. Efter slutförd revision behandlas bokslutet av stadsfullmäktige.

bokslut infografik.

Budgeten för år 2023 visade överskott efter budgetändringarna. Både det budgeterade resultatet och det faktiska resultatet för räkenskapsperioden visade ett överskott på 1,8 miljoner euro. De intäkter som kom in uppgick till 8,3 miljoner euro, där hyror utgjorde 37,6 %. Verksamhetsutgifterna steg till 27,1 miljoner euro av vilket personalkostnaderna utgjorde 60,1 %.

Inom utbildningssektorn översteg kostnaderna budgeten med 432 983 euro, huvudsakligen på grund av personalutgifter. Tekniska tjänster överskred budgeten med 207 202 euro på grund av högre kostnader för åtgärder kopplade till stängningen av Lålby avstjälpningsplats. Serviceområdena för livskraft och serviceområdet för välfärd lyckades hålla sig inom de tilldelade medlen från fullmäktige. Varken finskspråkiga utbildningsnämnden eller svenskspråkiga utbildningsnämnden har godkänt bokslutet, vilket tekniska nämnden samt välfärdsnämnden gjort.

Skatteintäkterna förbättrades under 2023, främst på grund av tillfälliga poster relaterade till social- och hälsovårdsreformen. Skatteintäkterna uppgick till 15,7 miljoner euro. Fastighetsskatter stod för en femtedel av dessa intäkter. Också statsandelarna var exceptionellt stora på grund av en tillfällig ökning av antalet elever inom den förberedande undervisningen.

De planenliga avskrivningarna ökade jämfört med föregående år, särskilt på grund av stora investeringar i vägar och gator. Dessutom belastades resultatet av en nedskrivning av engångsnatur då balansvärdet för B-delen vid Bottenhavets sjukhus bokfördes som noll.  

Investeringsutgifterna var 4,8 miljoner euro och finansieringsandelarna i investeringsutgifterna till 935 210 euro. Lånestocken minskade med 3,7 miljoner euro år 2023 då det goda resultatet från år 2022 användes till utgifter.

Stadskoncernen minskade till följd av social- och hälsovårdsreformen då samkommunerna i anslutning till social- och hälsovårdsverksamheten övergick till välfärdsområdena. Detta påverkade stadens balans då ägandet bokfördes mot stadens grundkapital. Koncernens resultat visade ett överskott på 1,6 miljoner euro och lånestocken minskade med 1 804 euro.

Gå till "Aktuellt"