Stadsstyrelsen beslut 13.11.2023

14.11.2023

Stadsstyrelsen sammanträdde måndag 13.11.2023 för att behandla ärenden på föredragningslistan.

Föredragningslistan i sin helhet hittar du här.

Sammanträdesprotokollet publiceras, då det är klart, på stadens webbplats.

Under mötet beslutade man om bland annat följande ärenden:

Ärende: Medverkan i projektet Geotieto näkyväksi/Geopark

Stadsstyrelsen beslöt att Kristinestads stad medverkar i projektet Geotieto näkyväksi och att egenfinansieringen om 1500 € för det tvååriga projektet tas från kostnadsställe 050030 stadsstyrelsen.

Kristinestads stad har fått förfrågan om deltagande i projektet Geopark näkyväksi.

Projekttiden är 1.11.2023-31.10.2025. Den totala projektsumman är 150 000 euro. 135 000 euro fås från jordbruksfonden via de fyra NTM-centraler som Geoparkområdet sträcker sig över. Egenfinansieringen för Bötombergens del är 1500 euro.

En geopark är ett område där man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att samordna och koordinera geologiska besöksmål, arbeta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna, stödja forskning och utbildning och sprida kunskap om geologi till allmänheten.

Ärende: Initiativ om tillsättande av kommitté angående gamla gravar

Ett initiativ har inlämnats till stadsstyrelsen från Kristinasällskapet 28.6.2021. I initiativet framförs oro över de gamla gravarnas öde i Kristinestad. Ärendet har behandlats i välfärdsnämnden 1.11.2023 då välfärdsnämnden också gav ett svar.

Stadsstyrelsen

  • instämde i att gravstenarna på den gamla begravningsplatsen på östra sidan i Kristinestad utgör en värdefull del av den lokala kulturhistorien och traditionen,
  • konstaterade att gravgården tillhör Kristinestad kyrkliga samfällighet och de ansvarar för den, samt
  • noterade att stadens museitjänster står till förfogande för samarbete och kan ingå i en kommitté, men ansvaret för gravarna och bildandet av en kommitté ligger hos kyrkliga samfälligheten.

Ärende: Inlösningsrätt till aktier, Kuntien Tiera

Stadsstyrelsen beslöt att inte använda inlösningsrätten.

Bakgrund: Kuntien Tiera Ab har på begäran av Ylä-Savon Sote kuntayhtymä meddelat aktieägarna om möjligheten att lösa in 2 469 aktier som ägs av Ylä-Savon Sote kuntayhtymä, i enlighet med delägaravtalet. Aktierna planeras överföras till Iisalmi stad. I Kuntien Tiera Oy:s bolagsordning (§ 15) ingår en inlösningsklausul enligt vilken bolaget och i andra hand övriga aktieägare har rätt att lösa in en aktie till det teckningspris som aktieägaren betalat för aktien (2 euro/aktie).

Kuntien Tiera Oy kommer inte att använda sin inlösningsrätt och ger också i enlighet med bolagsordningen (16 §) sitt samtycke till överföringen av aktierna.

Kuntien Tiera Oy är ett inhouse-bolag och ett samhälleligt bolag som ägs av ca 400 kommunala aktörer och välfärdsområden. Företaget erbjuder ICT-tjänster samt digi- och ICT-lösningar. Kuntien Tiera Oy har över 400 anställda och 47,1 M€ i omsättning.

Stadens beslut ska meddelas till Kuntien Tiera Oy senast 29.11.2023.

Ärende: Inlösningsrätt till aktier, Sarastia

Stadsstyrelsen beslöt att inte använda inlösningsrätten.

Bakgrund: Sarastia Ab har meddelat aktieägarna om möjligheten att lösa in en (1) aktie som ägs av samkommunen för Österbottens välfärdsområde i enlighet med delägaravtalet. Samkommunen aktie har överförs till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023. Österbottens välfärdsområde är inte sen tidigare aktieägarare i Sarastia.

Enligt §10 i Sarastia Oy:s bolagsordning har aktieägarna rätt att inlösa aktier som överförs till en köpare som inte sedan tidigare är aktieägare i delägarregistret. Aktiens teckningspris (8,49 euro/st) som har fastställts vid bolagsstämman 23.5.2023 används också som inlösningspris. Om Kristinestads stad vill utnyttja sin inlösningsrätt ska den meddela Sarastia därom senast 1.12.2023. Beslut om att inte använda inlösningsrätten behöver inte meddelas.

Kristinestad äger 672 aktier av totalt 3 387 854 i Sarastia Ab.

Sarastia Oy verkar enligt lagen om offentlig upphandling och koncession som en enhet som är anknuten till ägarna och som inköpscentral. Bolaget producerar för sina ägare ekonomitjänster, personaltjänster, upphandlingstjänster, vikarie- och rekryteringstjänster, inkassotjänster samt digitaliseringstjänster. Sarastia-koncernen består av Sarastia Oy, samt dotterbolagen Sarastia Kuntaperintä, Sarastia hankintapalvelut, Sarastia Rekry och Onvire, som erbjuder vikarie- och rekryteringstjänster åt dem som inte är bolagets ägare. Sarastia har över 900 anställda, 290 ägare och 154 M€ i omsättning.

Motsvarande ärende behandlades av stadsstyrelsen 7.6.2021 (§ 106), 13.9.2022 (§ 188), 23.1.2023 (§ 15), 2.5.2023 (§ 88) och 5.6.2023 (§107). Vid dessa tillfällen beslutade stadsstyrelsen att inte använda inlösningsrätten.

Gå till "Aktuellt"