Österbottens välfärdsområde informerar: enstaka fall av kikhosta i Österbotten

21.05.2024

Inga lokala epidemier har förekommit. Kikhosta är en särskilt smittsam luftvägsinfektion, som speciellt för små barn (yngre än ett år och ovaccinerade) kan ge allvarliga följder.

I Finland vaccineras alla barn och unga vuxna avgiftsfritt inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet. Med tanke på förebyggande av kikhosta är det viktigt att alla vaccineras i tid enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Kikhostevaccinationer ges vid tre, fem och 12 månaders ålder och påfyllnadsvaccinationer vid fyra, 14-15 och 25 års ålder. För dem som vårdar under ettåringar på en social-, hälso- eller sjukvårdsenhet krävs dessutom boostervaccination vart femte år enligt lagen om smittsamma sjukdomar. I Finland är vaccinationstäckningen för kikhosta mycket god.

Sök omedelbart vård om ditt barn är under ett år och har hosta med kikningar eller ditt barn har andningsuppehåll.

Kontakta bedömning av vårdbehov tfn 06 218 6019 i Kristinestad, eller barnrådgivningen om ditt barn är ovaccinerat (ofullständigt vaccinerat), om du misstänker att du som vuxen eller ditt barn har kikhosta eller ditt barn yngre än ett år har blivit utsatt för kikhostasmitta.

Mera info finns på välfärdsområdets webbplats.

Gå till "Aktuellt"