Skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet fr.o.m. 1.6.2024

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för eleverna i årskurs 1 och 2 samt för äldre elever i behov av särskilt stöd.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever är en frivillig verksamhet för kommunen.Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Kristinestads sker i nära anslutning till alla lågstadieskolor, under ledning av småbarnspedagogiken. Verksamheten följer skolornas arbetsordning och ordnas på skoldagar kl. 07.00 – 17.00. Avtal om eftermiddagsverksamhet beviljas för ett läsår i taget. Vid skolornas lov erbjuds ingen eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2.

Så här anhåller du om morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2.
Elever som skall börja i åk 1-2 anmäler sig till morgon- och eftermiddagsverksamheten elektroniskt via Vesa. Välj ansökningsbotten "klubb".

 GÖR EN ANSÖKAN

 Ansökan görs för ett läsår i gången. Anmälan till morgon- och eftermiddagsverksamhet för läsåret 2024-2025 sker under veckorna 5-11 (2023). Om man anmäler barnet efter anmälningstidens utgång, eller först då läsåret inletts i augusti 2024, kan barnet börja om/då det finns en ledig plats i gruppen, eller tidigast från den 1a följande månad.

 Antagningsgrunder
1. Enbart för barn i åk 1-2, vars båda föräldrar yrkesarbetar/studerar, enligt deras studie-/arbetstid
2. För barn med särskilda behov eller barn som pga. sociala omständigheter behöver delta i verksamheten ges förtur.
3. För elever överförda till specialundervisning görs individuella beslut angående anordnande av verksamhet/vård.
4. Överskrider antalet sökande antalet platser som kan erbjudas prioriteras elever i åk 1 och elever i behov av särskilt stöd, varefter lottning avgör vilka elever i åk 2 som kan få plats.

Transporten till och från morgon- och eftermiddagsverksamheten sköts av vårdnadshavarna.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet 2024-25:

Kristinestad och Tjöck

Skolelevers morgon- och eftermiddagsvård ordnas vid Kristinestads skola.
Tel 040 3594878 krseftis@krs.fi

För Kantakaupungin koulus elever ordnas morgon- och eftermiddagsvård i skolan.
Tel 0403593996, iltiskrs@krs.fi

Lappfjärd

Skolans morgon- och eftermiddagsvård ordnas i Lappfjärds skolas utrymmen.
Tel 0405879389, lappfjardeftis@krs.fi

Härkmeri

Skolelevernas morgon- och eftermiddagsvård ordnas i anslutning till Härkmeri daghem.
Tel 040 1831995 , kottis@krs.fi

Våra avgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever i åk 1-2:
Enbart morgonverksamhet: 60 € / månad
Enbart eftermiddagsverksamhet: 100 € / månad
Morgon- och eftermiddagsverksamhet 120€ / månad

För augusti månad uppbärs halva avgiften. Skolornas lov, månadernas längd eller hur mycket barnet är närvarande påverkar inte storleken på verksamhetsavgiften. För eventuella verksamhetsdagar i juni uppbärs ingen verksamhetsavgift. Avgiftsfri verksamhet kan beviljas för barn som omfattas av specialomsorgslagen om verksamheten är inskriven i barnets specialomsorgsplan.

Tillfälliga frånvarodagar
Månadsavgift uppbärs också för tillfälliga frånvarodagar, men om barnet varit frånvarande under en längre tid uppbärs avgiften enligt följande:

  • p.g.a. sjukdom mer än tio dagar under en kalendermånad 50 % av månadsavgiften
  • p.g.a. sjukdom en hel kalendermånad 0 % av månadsavgiften
  • p.g.a. annan orsak en del av månaden 100 % av månadsavgiften
  • p.g.a. annan orsak en hel kalendermånad 50 % av månadsavgiften

Uppsägning
Uppsägning av plats under läsåret sker skriftligen på förhand och lämnas in innan barnet slutar. Uppsägningstid är 2 veckor. Barnets clips lämnas in till personalen då barnet slutar. För borttappade clips fakturerar småbarnspedagogiken 10 €/clips. Om morgon- och eftermiddagsverksamhet behövs senare på nytt, görs en ny ansökan och kan beviljas från följande månads start.

Så här fyller du i ansökan: pdf (334,20 kb)
Info om avgifter (337,57 kb, pdf)
Pappersblankett, ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet för årskurs 1-2 (143,45 kb, pdf) 
Application for morning and afternoon activities for school pupils (kb, 141,68 pdf)