Vanliga frågor om avgifterVart ska jag skicka mina inkomstuppgifter?

Skicka dem per post till Småbarnspedagogiken i Kristinestad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad eller via e-post.

Vilka inkomstuppgifter behövs?

Vi behöver den senaste lönespecifikationen. Av den ska framgå förvärvsinkomst per månad, det intjänade beloppet för pågående och föregående år och semesterpenningens andel.

Du ska också lämna in uppgifter för förmåner som betalas av Fpa. Sådana är t.ex.

 • arbetslöshetsersättning

 • utkomststöd

 • studiepenning (av studerande dessutom studieintyg)

 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning

 • hemvårdsstöd

 • flexibel eller partiell vårdpenning

 • sjukdagpenning

 • underhållsstöd

 • rehabiliteringspenning

 • pensioner (även sådana som betalas till ett barn)

 • alterneringsersättning

Du ska också lämna in uppgifter för förmåner som andra instanser betalar ut. Sådana är t.ex.

 • inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning

 • underhållsbidrag

 • pensioner

 • vuxenutbildningsstöd

 • kapitalinkomster (ränte-, options-, dividend- och hyresinkomster)

 • stöd för närståendevård

 • av förbund betald alteneringsersättning

 • övriga personliga inkomster (t.ex. mötesarvoden, naturaförmåner)

 • ersättningar och dagpenningar som betalas från olycksfallsförsäkring. 

 

Räknas hemvårdsstöd / studiestöd / vuxenutbildningsstöd / underhållsstöd / barnbidrag / bostadsbidrag som inkomster?

 • Hemvårdsstöd, studiestöd och vuxenutbildningsstöd räknas INTE som inkomst, men beslut behövs som bilaga.

 • Underhållsstöd räknas som inkomst, beslut behövs som bilaga.

 • Barnbidrag räknas INTE som inkomst, inga bilagor behövs.

 • Bostadsbidrag räknas INTE som inkomst, inga bilagor behövs.

 Vilka inkomstuppgifter ska en privatföretagare lämna in?

 • Av en aktieägare i ett aktiebolag behöver vi en lönespecifikation och en utredning om naturaförmåner och utdelningar.

 • Av en firma resultaträkning och balansräkning.

 • Av ett öppet bolag och ett kommanditbolag resultaträkning och balansräkning och utredning över lön och naturaförmåner.

Jag har börjat på ett nytt jobb och får mitt första lönekvitto först nästa månad, hur ska jag göra?

Meddela skriftligen en bedömning av din bruttolön till adressen sarah.kortell@krs.fi och ange samtidigt när du kan skicka lönekvittot.

Används netto- eller bruttoinkomster när avgiften fastställs?

Då klientavgifterna för småbarnspedagogiken fastställs används bruttoinkomster, och vi lägger till 5 procent som semesterpenningens andel.

Hur räknas inkomsterna om min lön varierar från månad till månad?

I så fall räknar vi ut medelvärdet för en längre tid, t.ex. från början av året, ett kvartal eller vid behov från föregående års inkomster.

Måste man returnera inkomstutredningsblanketten?

Om du inte returnerar inkomstutredningsblanketten fastställs avgiften enligt den högsta avgiftsklassen.

Jag lämnade in inkomstuppgifterna genast i början av september, men de har inte beaktats i fakturan för augusti, varför?

Klientavgiften fastställs från början av den månad då inkomstuppgifterna har inkommit till kommunen.

Om mina inkomstuppgifter förändras mitt under året, behöver jag då skicka nya inkomstuppgifter till kommunen?

Det behöver du. Om kunden har uppgett för låga inkomstuppgifter och beslutet om avgiften baserar sig på dem, korrigeras betalningen retroaktivt.

Jag har blivit ombedd att lämna in inkomstuppgifterna på våren för den verksamhetsperiod som börjar i augusti, men jag vet ännu inte vilka mina inkomster är då, vad ska jag göra?

I så fall kan du lämna in inkomstutredningen senast i slutet av augusti till kommunen. Meddela oss om att du lämnar in senare.

Min make är inte barnets pappa/mamma, inte behöver jag väl lämna in hans/hennes inkomstuppgifter?

Det behöver du. Som familjens inkomster beaktas inkomsterna till barnet, hens vårdnadshavare och personer som bor tillsammans med dem i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden. 

Jag har frågor om avgiftsbeslutet. Vem ska jag kontakta?

Kontakta den som har berett avgiftsbeslutet

Betalar vi avgift för hela månaden om vården börjar och slutar mitt i månaden?

Avgiften uppbärs fr.o.m. den dag som vården börjar i enlighet med beslutet om barnets deltagande i småbarnspedagogik. Om ni inte tar emot en plats som ni har ansökt om och beviljats och ni inte annullerar platsen före den dag då småbarnspedagogiken enligt beslutet börjar, uppbärs hälften av månadsavgiften.  

Om barnets plats inom småbarnspedagogiken sägs upp upphör faktureringen den dag då vården avslutas. Ett skriftligt meddelande om uppsägning av platsen inom småbarnspedagogik lämnas in till daghemsföreståndaren minst en månad innan vården upphör. Vanliga frågor om fakturering för småbarnspedagogik

Kan fakturan delas mellan närföräldern och umgängesföräldern?

Fakturan kan inte delas, och fakturan skickas alltid till närföräldern. Klientavgiften fastställs enligt de inkomstuppgifter som närföräldern har lämnat in.

När skickas fakturorna för småbarnspedagogiken?

Klientavgiften för småbarnspedagogiken uppbärs i efterskott en gång i månaden.

Påverkar frånvaro klientavgifterna?

Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs hälften av månadsavgiften. Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande under hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift. Om barnet av annan orsak är frånvarande under hela kalendermånaden uppbärs hälften av månadsavgiften. Annars uppbärs alltid hela månadsavgiften.


Övriga frågor om fakturan

sarah.kortell@krs.fi eller annika.heikkila@krs.fi