Protokoll och föredragningslistor

Stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och nämndernas föredragningslistor samt protokoll publiceras på KTweb.

  • På KTWeb väljer du först antingen "föredragningslistor" eller "protokoll".
  • Via menyn "nämnd" hittar du de olika beslutsorganen. 
  • Du kan också söka på enskilda ärenden.

Gå till KTweb


På KTWeb finns mera anvisningar för hur du använder tjänsten.