Hållbar utveckling

Hållbar utveckling syftar på en lokalt, regionalt och globalt styrd omställning med målet att bevara och garantera goda levnadsmöjligheter för nuvarande och kommande generationer. För att trygga framtida behov och goda levnadsförhållanden måste vi i beslutsfattandet och verksamheten, inom gränserna för bevarandet av naturens bärkraft och den biologiska mångfalden, på lika villkor beakta miljön, människan och ekonomin, såväl lokalt som globalt. Hållbar utveckling är ett mål som skär igenom flera perspektiv och som indelas i fyra olika dimensioner: ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. SDG SVE

Agenda 2030 är en handlingsplan som medlemsstaterna i FN antog 2015 och som styr främjandet av hållbar utveckling 2016–2030. Handlingsplanen för hållbar utveckling Agenda 2030 är ett universellt politiskt dokument som är bindande för alla stater i världen. Den innehåller 17 omfattande mål för hållbar utveckling, var och en med delmål. Målet för Agenda 2030 är att utrota den extrema fattigdomen samt hållbar utveckling som tar hänsyn till miljön, ekonomin och människan på lika villkor. I centrum för alla mål står strävan efter att möjliggöra en jämlik utveckling och trygga de framtida generationernas levnadsförhållanden. Målen är starkt sammanlänkade och inget av dem kan uppnås på bekostnad av något annat. För att vi ska kunna uppnå målen behövs aktiv medverkan av staten, beslutsfattarna och enskilda medborgare. Testa spelet Bli Målmedveten för att få en egen to-do list för målen!