Avfallstrappan

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som styr hur avfall ska tas om hand. Avfallstrappan består av fem nivåer.

Avfallstrappan 2

1. Minimera: I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall som möjligt. Det här är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön.

2. Återanvända: Ibland har vi inte längre användning för våra saker. För dessa är återanvändning det bästa alternativet, till exempel genom att skänka bort gamla saker eller sälja dem second hand. Du kan också göra om dem till något annat, det här brukar kallas återbruk.

3. Återvinna: Om återanvändning inte är möjligt ska materialet återvinnas. Det gör vi till exempel genom att sopsortera, kompostera och panta burkar. 

4. Utvinna energi: Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme. 

5. Deponera: Avfall som ska ut ur kretsloppet och som inte kan hanteras på annat sätt går till deponering, alltså slängs slutgiltigt. För en del material är det enda alternativet deponi, exempelvis för asbest.