Avgifter för utlämnande av handlingar och kopior

Kristinestads stad uppbär en avgift för utlämnande av uppgifter om myndighetshandlingar enligt följande grunder, om inte något annat bestäms eller föreskrivs om dem med stöd av lag, förordning eller andra gällande taxor inom staden.

Taxan är godkänd av stadsstyrelsen 25.03.2024 § 51. Avgifterna trädde i kraft 12.04.2024.

Avgiftsfria handlingar

Med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (senare offentlighetslagen) uppbärs ingen avgift när:

  1. uppgifter ur handlingen lämnas muntligen,
  2. handlingen läses eller kopieras hos myndigheten,
  3. en handling som lagrats i elektronisk form sänds per e-post till den som begärt uppgifterna,
  4. lämnande av den begärda handlingen ingår i myndighetens skyldighet att ge råd, höra eller informera.

Avgift uppbärs inte heller:

  • för protokollsutdrag där beslut delges den berörda parten
  • av stadens egna myndigheter
  • för en handling som enligt lag ska ges åt en statlig myndighet
  • för handlingar som ges till stadens förtroendevalda för skötseln av förtroendeuppdrag
  • när en tjänsteinnehavare eller arbetstagare i stadens tjänst begär ett arbetsintyg, löneintyg eller en handling som behövs för att ansöka om pension eller annan förmån
  • ett dokument som enligt lagen bör vara avgiftsfri

Handlingar som finns tillgängliga på stadens webbplats sänds inte per e-post. Staden hjälper och ger råd om var på webbplatsen handlingarna hittas.

Avgifter

Enligt 13 § i offentlighetslagen ska en begäran om att få ta del av innehållet i en myndighetshandling individualiseras tillräckligt noggrant så att myndigheten skall kunna utreda vilken handling den avser. Data som hjälper individualiseringen kan vara diarienummer, beslutandeorganets paragrafnummer och årtal, typ av handling, årtal o.s.v.

 

Informationssökning som kräver särskilda åtgärder

För utlämnande av uppgifter ur en handling som kräver särskilda åtgärder tas en fast grundavgift som graderas i enlighet med hur krävande sökningen är:

Normal informationssökning, 0–2 timmar: 50 €

Krävande informationssökning, 2–5 timmar: 80 €

Mycket krävande informationssökning, 5–10 timmar: 120 €

Vid brådskande ärenden (inom 5 vardagar) höjs den graderade grundavgiften med 100%.

 

Kopiering
Svartvita kopior:
A4: 0,50 €/sida
A3: 0,80 €/sida

Färgkopior:
A4: 1,00 €/sida
A3: 1,50 €/sida

Karta eller ritning (A3 eller större):
2,00 €/sida

 

Intyg som ges på begäran
Skolbetyg (för de som inte längre är inskivna som elever i Kristinestads skolor): 10 €
Övriga intyg: 10 €

 

Övriga avgifter
Handlingar som sänds per post, postavgift: 3,70 €/kuvert
Betalningspåminnelse: 5 € + förseningsränta


För avgifterna debiteras inte medvärdesskatt.