Asiakirjoista ja kopioista perittävät maksut

Kristiinankaupungin kaupunki perii viranomaisten asiakirjojen antamisesta maksun seuraavien perusteiden mukaan, jollei toisin määrätä tai säädetä lain, asetuksen tai kaupungin muiden maksutaksojen nojalla.

Hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.03.2024 § 51. Maksut astuivat voimaan 12.04.2024.

Asiakirjat, joista ei peritä maksua

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (alla julkisuuslaki) 34 §:n nojalla maksua ei peritä, kun

  1. asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti,
  2. asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi,
  3. julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse,
  4. pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.

Maksua ei myöskään peritä:

  • pöytäkirjanotteesta, jolla päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi,
  • kaupungin omilta viranomaisilta,
  • asiakirjasta, joka lain mukaan annetaan valtion viranomaisille,
  • kaupungin luottamushenkilöiltä asiakirjoista, jotka toimitetaan luottamustehtävän hoitamista varten,
  • kaupungin palveluksessa olevan viranhaltijan ja työntekijän pyytämästä työtodistuksesta, palkkatodistuksesta tai asiakirjasta, joka tarvitaan virka- tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten,
  • asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusta.

Kaupungin verkkosivulla saatavilla olevia asiakirjoja ei lähetetä sähköpostitse. Kaupunki neuvoo tarvittaessa, mistä asiakirjat löytyvät verkkosivulla.

 

Maksut

Julkisuuslain 13 §:n mukaan pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Yksilöintiä helpottava tieto voi olla diaarinumero, päättävä toimielin sekä pykälän numero ja vuosiluku, asiakirjatyyppi, vuosiluku jne.

 

Erityistoimenpiteitä vaativa tiedonhaku

Erityistoimenpiteitä vaativasta asiakirjasta annettavan tiedon antamisesta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan:

normaali tiedonhaku, 0–2 tuntia: 50 €

vaativa tiedonhaku: 2–5 tuntia: 80 €

erittäin vaativa tiedonhaku, 5–10 tuntia: 120 €

Kiireellinen tiedonhaku (viiden arkipäivän kuluessa) porrastettua perusmaksua korotetaan 100 prosenttia

 

Kopiointi
Mustavalkokopiot:
A4: 0,50 €/sivu
A3: 0,80 €/sivu

Värikopiot:
A4: 1,00 €/sivu
A3: 1,50 €/sivu

Kartta tai piirustus (A3 tai isompi):
2,00 €/sivu

 

Pyynnöstä annettavat todistukset
Koulutodistukset (niiden osalta, jotka eivät enää ole kirjoilla Kristiinankaupungin kouluissa): 10 €
Muut todistukset: 10 €

 

Muut maksut
Postitse lähettävät asiakirjat, postimaksu: 3,70 €/kirjekuori
Maksumuistutus: 5 € + viivästyskorko


Maksuista ei peritä arvonlisäveroa.