Stadsfullmäktiges arbetsordning

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRIS­TINESTAD

Godkänd 18.9.1997

Träder i kraft 1.10.1997

Ändring godkänd av stge 26.3.2012

Ändring godkänd av stge  10.12.2012

 

I kapitlet

Allmänna bestämmelser

1 §

Konstitueringen av fullmäktige

Kallelsen till mandatperiodens första sammanträde utfärdas av stadsstyrelsens ordförande. Sammanträdet öppnas av den fullmäk­tigeledamot som är äldst och denna leder sammanträdet tills ordförande och vic­eordförande har valts för fullmäktige.

Innan ordförande och vice ordförande väljs beslutar fullmäktige om antalet vice ordförande.

Fullmäktiges ordförande leder beredningen av konstitueringen av fullmäk­tiges verksamhet, ifall inte fullmäktige beslutar något annat.

Som protokollförare vid fullmäktiges sammanträde fungerar de tjänstein­nehavare som blivit utsedda för uppdraget. Dessa tjänstein­nehavare handhar även de övriga sekreterarup­pgifterna.

 

2 §

Fullmäktigegrupper

Fullmäktigeledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäk­tige.

En skriftlig anmälan skall lämnas till fullmäktige när en fullmäktigegrupp bildats. I detta skall meddelas gruppens namn och vem som är ordförande. Anmälan skall vara undertecknad av samtliga fullmäktigeledamöter i gruppen. Anmälan inlämnas till fullmäktiges ordförande.

Även en enda fullmäktigeledamot betraktas som en fullmäktigegrupp, om ledamoten lämnat en anmälan i enlighet med 2 momentet.

3 §

Anslutning till en fullmäktigegrupp samt utträde eller uteslutning ur gruppen

En fullmäktigeledamot skall skriftligt meddela fullmäktige om ledamoten ansluter sig till eller träder ur en fullmäktigegrupp. I en anmälan om anslutning skall ett skriftligt godkännande av gruppen bifogas.

Om en fullmäktigeledamot har uteslutits från en fullmäktigegrupp, skall fullmäktigegruppen skriftligt anmäla detta till fullmäktige.

 

4 §

Placering

Vid sammanträdena sitter fullmäktigeledamöterna fullmäktigegruppsvis enligt den placering som ordföranden har godkänt.

2 kapitlet

Fullmäktigeledamöters initiativrätt

 

5 §

 

Motioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning. De skall lämnas skriftligt till ordföranden.

Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning. Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt inför beredningen.

Motion skall upptas till behandling i fullmäktige senast inom ett år sedan motionen inlämnats.

Före utgången av mars månad varje år skall stadsstyrelsen till fullmäk­tige ge en förteckning över de motioner som väckts av fullmäk­tigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutligt före utgången av föregående år. Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna. Fullmäktige kan därvid konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.

  

6 §

Frågor till stadsstyrelsen

Minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöter kan ställa en skriftlig fråga till stadsstyrelsen om stadens verksamhet och förvaltning.

Stadsstyrelsen skall besvara frågan senast vid det fullmäktigesammanträde, som följer närmast efter att 3 veckor förflutit sedan frågan ställdes.

Om det under behandlingen av frågan framställs ett förslag om att ett tillfälligt utskott bör tillsättas för att granska det ämne som frågan berör, skall fullmäktige fatta ett beslut om detta förslag. Andra beslut får inte fattas med anledning av frågan.

 

7 §

Frågestunder

En fullmäktigeledamot har rätt att ställa korta frågor att besvaras av stadsstyrelsen under en frågestund. Varje fråga skall röra endast ett ämne och handla om skötseln av stadens förvaltning eller ekonomi.

Frågestunder ordnas efter fullmäktigesammanträden, om inte fullmäktige beslutar något annat.

En fråga skall tillställas stadskansliet skriftligt, och senast 10 dagar före fullmäktiges sammanträde.  Senare inlämnade frågor och frågor som inte hinner besvaras under frågestunden lämnas till följande frågestund.  Frågorna upptas i den ordning de kommit in. Ordföranden har dock rätt att följa en annan ordningsföljd som bör vara opartisk.

Frågeställaren har rätt att ställa två korta extra frågor som rör ämnet sedan  stadsstyrelsens svar givits.  Några diskussioner får inte förekomma.

Fullmäktiges ordförande fungerar även vid frågestunderna som ordförande. Frågestunderna är offentliga.

 

3 kapitlet

Fullmäktiges sammanträden

 

8 §

Kallelse till sammanträden

Kallelse till fullmäktiges sammanträden skall sändas minst 4 dagar före sammanträdet till varje fullmäktigeledamot och till de personer som har närvaro- och yttranderätt vid sammanträdet. Inom samma tid skall sammanträdet kungöras på anslagstavlan för offentliga kungörelser. I kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för sammanträdet samt vilka ärenden som skall behandlas.

Kallelsen skickas skriftligen eller genom att föredragningslistan med bilagor publiceras på de förtroendevaldas extranetsidor och genom att informera om publiceringen per e-post samt vid behov också via textmeddelande eller på något annat godtagbart sätt.

 

9 §

Föredragningslistan

Föredragningslistan skall innehålla en redogörelse för de ärenden som skall behandlas och förslag till beslut och den skall sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om det inte föreligger några särskilda skäl som hinder.

Fullmäktige kan besluta hur många ersättare som skall få  föredrag­ningslis­tan.

Fullmäktiges föredragningslista uppgörs både på svenska och på finska. Även bilagorna bör i mån av möjlighet uppgöras både på svenska och på finska.

10 §

Meddelande om sam­manträden

Tidpunkten och platsen för ett fullmäk­tigesam­manträde meddelas före sam­manträdet i massmedierna enligt fullmäktiges beslut.

 

11 §

Kallelse av ersättare

En fullmäk­tigeledamot som är hindrad att sköta fullmäktigeup­pdraget eller som är jävig att behandla något ärende, skall snarast anmäla detta till fullmäktig­eordföranden. En anmälan till ordföranden kan även lämnas till fullmäk­tiges sekreterare eller den tjänsteinnehavare på stadskansliet som är ersättare för ordinarie sekreteraren.

Ordföranden skall, efter att ha fått meddelande av fullmäk­tigeledamoten själv eller på något annat tillförlitligt sätt om att hinder eller jäv föreligger, kalla den ersättare som avses i 11 § 1 momentet KomL.

Ordföranden skall vid behov förelägga för fullmäktige att av­göra frågan om jäv för en fullmäktigeledamot eller en annan person som har närvaro- och yttranderätt vid sam­manträdet.

12 §

Stadsstyrelsens representanter vid fullmäktigesammanträden

Stadsstyrelsens ordförande och stadsdirektören skall närvara vid fullmäktiges sammanträden. Deras från­varo utgör dock inget hinder för behandling av ärendena.

Stadsstyrelsens medlemmar har närvarorätt.

Ovan nämnda personer har rätt att ta del i diskussionen, men inte i besluten, ifall de inte samtidigt är fullmäk­tigeledamöter.

 

13 §

Ordförandeskap och tillfällig ordförande

Det är ordförandens uppgift att leda behandlingen av ärendena och att övervaka ordningen på fullmäk­tigesammanträdena. Ordförandena får, efter att ha gett en varning, bestämma att personer som uppträder olämpligt skall avlägsnas. Om det up­pstår oordning kan ordföranden avbryta eller upplösa mötet.

Vid behov kan ordföranden med fullmäktiges samtycke överläm­na ordförandeskapet vid ett sammanträde till en vice ordförande och under den tiden ta del i sam­manträdet i egenskap av ledamot.

Om såväl ordföranden som vice ordförandena är från­varande eller jäviga vid behandlingen av något ärende,  väljs en tillfällig ordförande för sam­manträdet.

 

14 §

Upprop

Genom namnupprop som förrättas i alfabetisk ordning konstateras vilka fullmäk­tigeledamöter och ersättare som är närvarande.

Efter uppropet skall ordföranden konstatera huruvida fullmäktige är lagligt sammankallat och beslutfört.

 

15 §

Närvarande fullmäktigeledamöter och ersättare

Fullmäktigeledamöter och ersättare anses vara när­varande om de har infunnit sig till sammanträdet och om de inte har anmält att de avlägsnar sig eller om de inte på annat sätt konstateras vara från­varande.

Ordföranden kan förrätta ett nytt namnupprop under pågående sammanträde eller efter en paus i sammanträdet, om det är behövligt för att kunna konstatera vilka som är närvarande.

 

16 §

Turordning för handläggning av ärenden

Ärenden föredras för fullmäktige i den ordning ordföranden bestämt att de finns på föredragningslistan, om inte fullmäktige har beslutat något annat.

Till grund för behandlingen ligger stadsstyrelsens förslag (grundförslag) eller, om revisionsnämnden eller ett tillfälligt utskott har berett ärendet, revisionsnämndens/det tillfälliga utskottets förslag.

Om stadsstyrelsen, revisionsnämnden eller ett tillfälligt utskott har ändrat sitt förslag på föredrag­ningslistan innan fullmäktige fattat sitt beslut, kommer det ändrade förslaget att utgöra grundförslag. Om förslaget har dragits tillbaka, skall ärendet strykas från föredragningslistan.

Behandlingen av ärendena leds på svenska och finska.

 

17 §

Talarordning

Efter att ett ärende har föredragits skall tillfälle ges till diskus­sion.

Den som vill yttra sig skall anhålla om ordet tydligt eller skriftligt anhålla om ordet hos ordföranden.

Ordet ges i den ordning som deltagarna har bett om det. Ordföranden kan göra avsteg från detta och ge:

1) gruppanföranden i början av behandlingen av ett ärende till varje fullmäk­tigegrupps representant enligt gruppernas storleksordning;

2) ordet till stadsstyrelsens ordförande, stadsdirektören samt till ordföranden för revisionsnämnden eller ett tillfälligt utskott, ifall ett ärende som beretts av de sistnämnda organen behandlas;

3) repliker och understöd­jande anföranden.

Förtur skall dock ges anföranden som gäller arbetsordningen och som tar upp be­handlingsordningen för ett ärende.

 

18 §

Anföranden

Den som fått ordet skall tala vid ett talarpodium, såvida ordföranden inte ger personen rätt att tala från sin plats.

Talaren skall hålla sig till det ärende som behandlas. Om talaren avviker från saken, skall ordföranden uppmana talaren att återgå till saken. Om talaren inte låter sig rättas efter tillsägelsen, skall ordföranden avbryta talaren.

 

19 §

Förslag om bordläggning

Om det under debatten framställts ett understött förslag om bordläggning av ärendet eller om något annat förslag framställts, som om detta godkänns, skulle avbryta den sakliga be­handlingen av ärendet, och detta förslag vinner understöd, skall de föl­jande talarna på ordförandens uppman­ing begränsa sina inlägg till detta förslag. Ett beslut om detta skall ha fattats, innan vidare debatt om själva ämnet får fortsätta. Om förslaget god­känns avbryter ordföranden be­handlingen av ärendet; om förslaget förkastas fortsätter behandlingen.

Beslut om bordläggning av ett ärende fattas genom  vanligt majoritetsbeslut.

 

20 §

Förslag

Förslag som gjorts under debatten skall inlämnas skriftligt om ordföranden så kräver.

Därefter skall ordförande för godkännande i fullmäktige redovisa eventuella förslag som framställts under debatten.

Förslag som inte fått understöd eller som framförts alternativt eller går utan­för det ärende som är under behan­dling, tas inte upp för omröstning. Grundförslaget tas dock upp till omröstning,  även om det  inte vunnit understöd.

Om det inte finns andra förslag än grundförslaget skall ordföranden förklara  grundförslaget som fullmäk­tiges beslut.

 

21 §

Omröstningssätt

En omröstning skall förrättas öppet. Om en omröstning har förrättats på något annat sätt än genom upprop skall omröstningen, om någon så kräver eller ordföranden för klarhetens skull anser det nödvändigt,  förrättas på nytt genom upprop.

 

22 §

Omröstningsförfarande

Om röstning krävs om gjorda förslag, framställer ordföranden ett om­röstningsförfarande som skall godkän­nas av fullmäktige. Då det uppgörs skall följande beaktas:

1) Först skall de två förslag uppställas för omröstning, som avviker mest från grundförslaget. Det segrande förslaget ställs mot nästa förslag som skiljer sig mest från grundförslaget, och på så sätt fortsättes tills det finns ett slutligt motförslag till grundförslaget. Om det emellertid finns ett förkastande förslag att ta upp till omröstning, tas detta till den sista omröstningen mot det förslag som segrat över de övriga;

2) Om ärendet gäller beviljande av anslag, sker först en omröstning om huruvida det förslag som omfattar det största beloppet kan godkännas eller förkastas, och sedan fortsätter man i ordningsföljd efter storleken på förslagen tills något förslag godkänns. Därefter genomförs inte längre någon omröstning om förslag som gäller mindre belopp.

3) Om ett förslag är sådant att det kan godkännas eller förkastas oberoende av andra förslag, skall fullmäktige rösta separat om godkännande eller förkas­tande av detta förslag.

Om det enligt lagen krävs understöd av en kvalificerad majoritet för ett beslut, skall ordföranden meddela detta före omröstningen och beakta detta krav då han konstaterar resultatet av om­röstningen.

 

23 §

Klämmar

Fullmäktige kan efter beslut i ett ärende godkänna ett önskemål riktat till styrelsen (en kläm), varvid förslaget skall ha anknytning till det ärende som behandlats och det får inte stå i strid med fullmäktiges beslut eller ändra eller utvidga beslutet

 

4 kapitlet

Val

24 §

Allmänna bestämmelser

Då val förrättas med slutna sedlar,  skall  röstsedeln vara vikt så att in­nehållet inte syns. Röstsedeln får inte innehålla ovidkommande anteckningar.

Röstsedlarna ges till fullmäktig­eordföranden enligt ordningsföljd vid namnupprop.

Röster kan ges för varje kandidat som kan komma ifråga vid valet även om ingen vid debatten föreslagit eller un­derstött val av den personen.

 

25 §

Biträde vid valförrättning

När majoritetsval förrättas med slutna sedlar fungerar de personer som utsetts till protokolljusterare vid sammanträdet även som rösträknare och bistår även i övrigt  vid valförrättningen, ifall fullmäktige inte beslutar något annat.

 

Proportionella val

26 §

Fullmäktiges valnämnd

För förrättande av proportionella val utser fullmäktige en valnämnd för sin mandatperiod. Nämnden består av 5 medlemmar och en personlig ersättare för varje medlem.

Fullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.

Som nämndens sekreterare fungerar fullmäktiges protokollförare, om inte fullmäktige beslutar något annat.

 

27 §

Inlämnande av kandidatlistor, upprop vid valförrättning

Fullmäktige bestämmer den tidpunkt när kandidatlistorna senast skall inläm­nas till fullmäktiges ordförande och när uppropet vid valförrättningen börjar.

 

28 §

Uppgörande av kandidatlistor

I kandidatlista får ingå namn på högst så många medlemmar och ersättare som skall  utses vid valet.

Av kandidatlistans rubrik skall framgå för vilket val listan används.  Kandidat­listan skall undertecknas av minst två fullmäktigemedlemmar. Den första undertecknaren fungerar som ombud för listan och är den som inlämnar listan till fullmäktiges ordförande samt har rätt att göra de rättelser i listan som avses i 29 §.

 

29 §

Granskning och rättelse av kandidatlistor

När tiden för att lämna in kandidatlis­torna har löpt ut, överlämnar fullmäk­tiges ordförande listorna till val­nämnden, som granskar huruvida listor­na är rätt uppgjorda. Om det finns fel i någon lista, bereds ombudet tillfälle att rätta felet inom den tidsfrist valnämnden bestämt.

Om samma person efter rättelse i den kandidatlista som ombudet in­lämnat fortfarande förekommer på två eller flera listor,  skall valnämnden om möjligt fråga kandidaten på vilken lista namnet skall kvarstå.

 

30 §

Sammanställning av kandidatlistor

När den i 29 § avsedda tiden för rät­telse har gått ut,  uppgör valnämnden en sammanställning av de godkända kandidatlistorna. På varje kandidatlista som ingår i sammanställningen antecknas ett ordningsnummer.

Sammanställningen av kandidatlistorna skall läggas till påseende i fullmäktiges sessionssal minst 5 minuter innan up­propet för valförrättningen börjar.

31 §

Valförrättning

I valet skall i röstsedeln antecknas numret på den kandidatlista ledamoten röstar på. Röstsedel ges till fullmäktiges ordförande i ordningsföljd enligt namnup­propet.

32 §

Fastställelse av valresultat och förvaring av röstsedlar

När uppropet är förrättat överlämnar fullmäktiges ordförande röstsedlarna till valnämnden, som granskar sedlarnas giltighet samt räknar och konstaterar valresultatet genom att i tillämpliga delar iaktta vad som stadgas om kom­munalval.

Valnämnden ger ett skriftligt meddelande om valresultatet till fullmäktiges ordförande,  som därefter konstaterar resultatet.

De röstsedlar som avgetts vid ett val skall uppbevaras tills beslutet vid det val där de använts har vunnit laga kraft.  Samma gäller även lottsedlar som använts vid lottning.  Om valet har förrättats med slutna sedlar, skall de bevaras i slutet kuvert.

 

5 kapitlet

Protokoll

 

33 §

Protokoll

Fullmäktiges protokoll uppgörs på både svenska och finska.

I fråga om fullmäktiges protokoll skall i tillämpliga delar iakttas föreskrifterna i förvaltningsstadgan om protokoll.

 

34 §

Justeringen av protokoll

Fullmäktiges protokoll skall justeras av två fullmäktigeledamöter som väljs för detta uppdrag för varje gång, ifall inte fullmäktige besluter annat för något ärende.