Personer som flytt från Ukraina kan bli kommuninvånare från och med mars 2023

PRESSMEDDELANDE
Migri, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, inrikesministeriet

Över 45 000 personer som i fjol flydde från Ukraina kan ansöka om hemkommun 2023, efter att de har vistats i Finland i ett år. Detta gäller cirka 13 000 ukrainare redan i mars–april. Efter att ha fått en hemkommun övergår de ukrainska flyktingarna från mottagningstjänster till kommunernas och välfärdsområdenas tjänster. På så sätt blir de en mer integrerad del av det finländska samhället.

De ukrainare som fått en hemkommun omfattas av samma rättigheter, skyldigheter och tjänster som de som bor permanent i Finland. Kommunerna och välfärdsområdena ansvarar för ordnandet av tjänsterna.

– Ju längre Rysslands grymma anfallskrig fortsätter, desto fler ukrainare stannar sannolikt i de länder dit de har flytt. När vistelsen i Finland drar ut på tiden, framhävs vikten av en smidig vardag ytterligare: de ukrainska krigsflyktingarna måste snabbt bli en del av det finländska samhället. Här har kommunerna och välfärdsområdena en central roll och ett centralt ansvar, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Den som flytt från Ukraina kan ansöka om hemkommun hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) från och med den 1 mars 2023, om hen har bott i Finland i ett år, har finsk personbeteckning samt ett uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd för minst ett år sedan och vars giltighetstid förlängts till den 4 mars 2024.

Migrationsverket förlänger automatiskt giltighetstiden för uppehållstillstånden på grund av tillfälligt skydd fram till den 4 mars 2024. Den som flytt från Ukraina behöver alltså inte själv ansöka om förlängning av sitt uppehållstillstånd.

Ukrainska medborgare ansöker om hemkommun via en webblankett som publiceras på MDB:s webbplats den 1 mars 2023. Inget personligt besök hos MDB behövs. Dessutom kommer MDB att ordna rådgivning om ansökan om hemkommun för ukrainare, också på ukrainska. Också förläggningen hjälper vid behov med ansökan om personbeteckning och hemkommun.

Det är frivilligt att ansöka om hemkommun

Det är ännu svårt att bedöma hur många av dem som flytt från Ukraina som i slutändan ansöker om hemkommun. Det är frivilligt att ansöka om hemkommun, och det går också att fortsätta livet i Finland som kund hos förläggningen och mottagningstjänsterna, om man så vill. Hemkommunen är dock till nytta för den som tills vidare tänker stanna i Finland. Hemkommunen i Finland påverkar inte medborgarskapet eller rättigheterna i Ukraina. En hemkommun i Finland är inte heller något hinder om man senare vill återvända till Ukraina.

Om man vill ansöka om hemkommun eller inte kan var och en avgöra utifrån den personliga situationen. Myndigheterna önskar dock att alla familjemedlemmar i familjer med minderåriga barn ska omfattas av samma servicesystem.

Så här påverkar hemkommunen ukrainarnas liv

Förläggningarna och mottagningstjänsterna styrs och övervakas i Finland av Migrationsverket. Förläggningarna ansvarar för ordnandet av mottagningstjänster. När personer som får tillfälligt skydd får en hemkommun och blir invånare i en kommun, är det kommunen och välfärdsområdet som ska ordna alla deras tjänster. Migrationsverket svarar också fortsättningsvis för uppehållstillstånden.

Om en ukrainare redan tidigare har skaffat en bostad i Finland eller till exempel bor hos en vän eller släkting, påverkar det att hen får en hemkommun inte nödvändigtvis alls boendet. Om hen däremot har bott på en förläggning eller i en bostad som förläggningen har ordnat, måste hen i fortsättningen själv ordna inkvarteringen och betala boendekostnaderna. Den som har låga inkomster kan ansöka om bostadsbidrag hos Folkpensionsanstalten (FPA).

Rätten till mottagningspenning upphör. En ukrainare som fått en hemkommun kan dock ansöka om FPA:s förmåner, till exempel barnbidrag och bostadsbidrag. Vid behov kan hen också ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA.

Rätten att arbeta fortsätter som förut. De som får tillfälligt skydd kan anmäla sig som arbetslösa arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Efter att ha fått en hemkommun blir de kunder hos kommunens sysselsättningsförsök, om kommunen deltar i försöket. I och med en ändring av lagen om kommunförsök kan man bli kund hos kommunförsöket från och med den 1 mars 2023 redan innan hemkommunen registreras.

Att få en hemkommun underlättar ordnandet av dagvård: barnet har rätt att få en plats inom småbarnspedagogiken även om båda föräldrarna eller den ena av dem är hemma. Barn i förskoleåldern måste delta i förskoleundervisning, och barn och unga i läropliktsåldern omfattas av läroplikten.

Som kommuninvånare får man inte längre social- och hälsotjänster via förläggningen, utan det är välfärdsområdet som ansvarar för dem. Rätten till olika former av socialservice utvidgas, medan hälso- och sjukvårdstjänsternas omfattning förblir oförändrad.

Stora städer väljs nödvändigtvis inte som hemkommun

Hemkommunen bestäms enligt bostadsort. Man kan flytta vart som helst i Finland. Det har dock bedömts att eftersom det bland de ukrainska flyktingarna finns många barnfamiljer, flyttar de nödvändigtvis inte till tillväxtcentrum dit den övriga invandrarbefolkningen i Finland är koncentrerad. 

Det är sannolikt att skolgång och småbarnspedagogik är orsaker till att familjerna stannar kvar på sina nuvarande bostadsorter runt om i Finland. Också säsongsarbeten bidrar till att ukrainare stannar kvar på landsbygden.

Förändringen involverar ett stort antal myndigheter

Den 1 mars 2022 inrättade inrikesministeriet en samordningsgrupp för att hantera migrationssituationen till följd av Rysslands invasion, och gruppen har fortsatt att sammanträda regelbundet under året. Under de senaste månaderna har man vid mötena framför allt löst särskilda frågor i anslutning till att ukrainare flyttar till kommuner. I samordningsgruppen ingår också företrädare för kommuner, civilsamhället och företagssektorn.

Information om flytten till kommunerna ska vara omfattande, så att ukrainarna vet hur de kan ansöka om hemkommun och vilka förändringar detta medför med tanke på deras rättigheter och skyldigheter. Det är också viktigt att informera kommunerna, välfärdsområdena och till exempel organisationerna om förändringen. Flera ministerier, ämbetsverk och Kommunförbundet har deltagit i planeringen av kommunikationen.

Bilagor

ПОСТІЙНА ПРОПИСКА В МУНІЦИПАЛІТЕТІ ПРОЖИВАННЯ У ФІНЛЯНДІЇ (pdf 0,2 mb)

Broschyr: Hemkommun i Finland (pdf, 0,2 mb)

Brochure: Municipality of residence in Finland (pdf, 0,2 mb)

 

Ytterligare information:

Anvisningar till kommunerna för mottagande av personer som flytt från Ukraina | inrikesministeriet

Tillfälligt skydd och hemkommun | Migrationsverket

Jämförelse mellan mottagningstjänster och hemkommunens tjänster | Migrationsverket

Anvisningar till dig som kommer från Ukraina | Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata