Ungdomsarbete

Allmän målsättning

Att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Främja jämställdhet mellan generationer, mellan könen och regionerna i landet, främja tolerans och kulturmångfald samt trygga en hållbar utveckling vad beträffar bruk av naturen.

Målsättningar för 2023

• verksamheten inriktas på insatser för förebyggande arbete bland barn och unga genom utvecklingsprojekt och tvärsektoriellt samarbete lokalt och regionalt och internationellt.

• främjande av aktiv målinriktad medborgarverksamhet, kulturmångfald och toleransfostran, stödja de ungas sociala identitet i samverkan med ungdomsföreningar, sammanslutningar och övriga grupper för att motverka marginalisering av unga.

• öka och förbättra kanaler för ungas hörande, delaktighet och inflytande, genom parlament, ungdomsinformation, rådgivningsservice och pedagogisk handledning. Regionala samarbetsprojektet www.decibel.fi utvecklas med ungdomsinformation och rådgivningsservice till barn och unga.

YEPP

Kristinestad är sedan 2002 med i det internationella ungdomsprojektet YEPP (Youth Empowerment Partnership Program) – projektet arbetar för att främja ungas delaktighet och möjligheter till att påverka lokalt och globalt. Projektet strävar till att motverka främlingsfientlighet och ungas utanförskap. www.yepp-community.org.

• 2018-2020 deltar Kristinestad i projektet "Welcomeship -building inclusive communities through community-based entrepreneurship” som arrangeras av YEPP Europe. Vill du läsa mer om det nya projektet, varför det görs eller mer om de deltagande länderna kan du gå in på www.welcomeship.org.


Kontaktuppgifter:

Jessica Bårdsnes, verksamhetsledare för ungdomsarbete
tfn 040 5085 240
e-post: jessica.bardsnes@krs.fi