Ungdomsarbete

Allmän målsättning

Att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Främja jämställdhet mellan generationer, mellan könen och regionerna i landet, främja tolerans och kulturmångfald samt trygga en hållbar utveckling vad beträffar bruk av naturen.

Målsättningar för 2024

• verksamheten inriktas på insatser för förebyggande arbete bland barn och unga genom utvecklingsprojekt och tvärsektoriellt samarbete lokalt och regionalt och internationellt.

• främjande av aktiv målinriktad medborgarverksamhet, kulturmångfald och toleransfostran, stödja de ungas sociala identitet i samverkan med ungdomsföreningar, sammanslutningar och övriga grupper för att motverka marginalisering av unga.

• öka och förbättra kanaler för ungas hörande, delaktighet och inflytande, genom parlament, ungdomsinformation, rådgivningsservice och pedagogisk handledning. Regionala samarbetsprojektet www.decibel.fi utvecklas med ungdomsinformation och rådgivningsservice till barn och unga.

YEPP

Kristinestad är sedan 2002 med i det internationella ungdomsprojektet YEPP (Youth Empowerment Partnership Program) – projektet arbetar för att främja ungas delaktighet och möjligheter till att påverka lokalt och globalt. Projektet strävar till att motverka främlingsfientlighet och ungas utanförskap. www.yepp-community.org.

Ungdomsarbete i skolan

Ungdomsarbete i skolan är till för att stöda och stärka ungdomsarbetet i skolorna och läroinrättningarna. Målsättningen med projektet är att förebygga coronakrisens effekter på de ungas skolgång, studier och fritid så att deras helhetssituation beaktas på ett bra sätt.
Ungdomsarbetaren i skolan arbetar tillsammans med lärare, skolpersonal samt andra som arbetar med ungdomar.


Kontaktuppgifter:

Jessica Bårdsnes, verksamhetsledare för ungdomsarbete
tfn 040 5085 240
e-post: jessica.bardsnes@krs.fi

Jonna Sipola, ungdomsarbetare i skolan
tfn. 040 354 3161
e-post: jonna.sipola@krs.fi

Tuomas Hanka, ungdomsledare
tfn. 040 354 0337
e-post: tuomas.hanka@krs.fi

Josefin Rönnqvist, ungdomsledare
tfn. 040 621 2662
e-post: josefin.ronnqvist@krs.fi