Planläggning och kartor

Markanvändnings- och bygglagen styr stadens planläggningsverksamhet. Vår målsättning är att tomter för boende och industriell verksamhet alltid finns att tillgå. Planerna skall revideras i den mån de föråldras och krav på ändringar aktualiseras.

Staden Kristinestad äger 2 700 ha markområden som kan planeras för olika ändamål såsom fritidsboende, året om boende och industriell verksamhet. Generalplaner finns uppgjorda för större bycentra och detaljplaner finns förutom i Kristinestad i en mindre utsträckning i Lappfjärd.

General- och detaljplanerna godkänns av stadsfullmäktige och bereds av tekniska centralen. Planläggningen framskrider i huvudsak enligt följande beredningsskeden:

  • Program för delaktighet och bedömning
  • Utkast till plan
  • Förslag till plan
  • Godkännande

Kommuninvånare och delaktiga bereds möjlighet att ta del av planerna i ovannämnda skeden. Ärenden kungörs i sedvanlig ordning och finns tillgängliga på våra www-sidor.

Planläggningsärendena sköts av planläggningskoordinator Markku Niskala.

Kristinestads planläggningsöversikt 2023 (pdf, 1,0 mb)