Ändring av Kristinestads Strandgeneralplan – Storskären och Småskärsgrundet

Ändring av strandgeneralplanen har godkänts av stadsfullmäktige 26.6.2023 § 50

Planen har trätt ikraft 8.8.2023.

Förslaget för ändring av strandgeneralplan är offentligt framlagda till påseende under tiden 22.02.2023 -27.3.2023 på kommunens webbplats ( Aktuella planer).

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Ändring av Kristinestads strandgeneralplan – Storskären och Småskärsgrundet) och lämnas in senast 27.3.2023.

Planförslag (862kB)
Planbeskrivning (2,17MB)
PDB (1,70MB)
Naturinventering / MKB (2,90MB)

 PLANUTKAST
Utkastet för strandgeneralplanändring  är offentligt framlagt till påseende under tiden 1.11. - 9.12.2022 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Ändring av Kristinestads strandgeneralplan - Storskären Och Småskärsgrundet) och lämnas in senast 9.12.2022. 

Planutkast (pdf 875 kB)

Planbeskrivning (pdf 2,2 MB)

Programmet för deltagande och bedömning (pdf 2,2 MB)

Naturinventering (pdf 2,9 MB)

 

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Avsikten med planändringen är att utreda möjlighet till flytt av en obebyggd RA-byggplats från Storskären till Småskärsgrundet. Målet är således att möjliggöra byggande av en fritidsbostad med
tillhörande ekonomibyggnader på Småskärsgrundet medan möjligheterna till byggande skulle tas bort på den berörda fastigheten på Storskären.

PDB:n är offentligt framlagt till påseende under tiden 23.3.2022 - 25.4.2022 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons angående PDB:s tillräcklighet skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Storskären och Småskärsgrundet) och lämnas in senast 25.4.2022. 

Programmet för deltagande och bedömning (pdf, 1,3 mb)