Trafikleder

Gator, vägar och belysning      

KRS Gatu ansvarar för planering, byggande och underhåll av stadens gator, vägar och broar. Underhållet av enskilda vägar uppgår till ca. 200 km. Gatu ansvarar även för all gatu- och vägbelysning, ca 3400 ljuspunkter. Vägbelysningsarmaturerna anpassas till den gamla stadsmiljön och områdesvis.

Vägbidrag för år 2021 underhållskostnader 

Ansökningstiden har upphört

För vägar vars längd är minst 250 m och har minst en fast boende, kan bidrag för underhållskostnader sökas hos KRS Gatu, förutsatt att sökanden fyller kraven enligt Lagen om enskilda vägar § 84.
Skilda ansökningsblanketter för sommar- och vinterunderhåll bör uppgöras. För sommarunderhållskostnaderna erfordras kvittenser. Blankett finns här på sidan till vänster under "Blanketter", eller kan begäras från Gatukontoret tel. 040 5919801.

Lagen om enskilda vägar har reviderats - de kommunala vägnämndernas uppgifter har upphört i slutet av 2019. Kristinestad stad beviljar fortsättningsvis understöd för väglag som fyller kriterierna, förutsättningen är att det bildats ett väglag för att sköta de ärenden som gäller vägen och att uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet är uppdaterade i enlighet med vad som förutsätts i § 50.

Sista inlämningsdag för vägbidragsansökan är 28.02.2022.

Ansökan med bilagor kan inlämnas elektroniskt eller till adressen KRS Gatu/vägbidrag, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Närmare upplysningar ges av vägbyggmästare Niklas Brandt tel. 040 5450021 eller sekreterare Terés Berglund tel. 040 5919801