KRS Gatu

Besöksadress: Tekniska Centralen, KRS Gatu, Lappfjärdsvägen 10 (2:a vån.), 64100 Kristinestad

Verksamhetsidé 

KRS Gatu har helhetsansvaret för trafiklederna, allmänna områden och idrottsanläggningarna. Vid planering och byggande anpassas våra områden till såväl gammal som ny stadsmiljö och till landsbygdsmiljö. Enheten leds av vägbyggmästare Niklas Brandt tel. 040 5450021.

Torgplatser

Torgplatser eller övriga parkområden som hör under KRS gatus verksamhetsområde bokas per telefon 040 5919 801 eller e-post teres.berglund@krs.fi. En karta över torgplatserna finns här.

Vägbidrag för år 2021 underhållskostnader 

Ansökningstiden har upphört

För vägar vars längd är minst 250 m och har minst en fast boende, kan bidrag sökas för underhållskostnader, förutsatt att sökanden fyller kraven enligt Lagen om enskilda vägar § 84. Skilda ansökningsblanketter för sommar- och vinterunderhåll ska uppgöras. För sommarunderhållskostnaderna krävs kvitton. Blankett finns här på sidan till vänster --> blanketter, eller kan begäras från KRS Gatus kontor tel. 040 5919801.

Lagen om enskilda vägar har reviderats - de kommunala vägnämndernas uppgifter upphörde i slutet av 2019. Staden Kristinestad beviljar fortsättningsvis understöd till väglag som fyller kriterierna, förutsättningen är att det bildats ett väglag för att sköta de ärenden som gäller vägen och uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet är uppdaterade i enlighet med vad som förutsätts i Lagen om enskilda vägar § 50. 

Sista inlämningsdag för vägbidragsansökan är 28.2.2022. Ansökan med bilagor kan inlämnas elektroniskt eller till adressen KRS Gatu/vägbidrag, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Närmare upplysningar ges av vägbyggmästare Niklas Brandt t. 040 5450021 eller sekreterare Terés Berglund t. 040 5919801.

NTM-centralen beviljar statsbidrag för bland annat förbättring och reparation av enskilda vägar. Läs mera om NTM-centralens bidrag här.