Trafikleder

Gator och vägar            

KRS Gatu ansvarar för planering, byggande och underhåll av stadens gator. Underhållet av enskilda vägar uppgår till ca. 200 km.

Belysning  

KRS Gatu ansvarar för all gatu- och vägbelysning, ca 3400 ljuspunkter. Vägbelysningsarmaturerna anpassas till den gamla stadsmiljön.

Vägbidrag 

För vägar vars längd är minst 250 m och har minst en fast boende, kan bidrag för underhållskostnader sökas hos KRS-Gatu.
Skilda ansökningar för sommar- och vinterunderhåll bör uppgöras. För sommarunderhållskostnaderna erfordras kvittenser. Blankett finns här på sidan till vänster under "Blanketter", eller kan hämtas från kontoret.

Lagen om enskilda vägar revideras - de kommunala vägnämndernas uppgifter upphör i slutet av 2019. Kristinestad stad beviljar fortsättningsvis understör för väglag som fyller kriterierna, förutsättningen är att det bildats ett väglag för att sköta de ärenden som gäller vägen och att uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet är uppdaterade i enlighet med vad som förutsätts i § 50.

Sista inlämningsdag för vägbidragsansökan är 28.02.2020.

Närmare upplysningar ges av vägbyggmästare Niklas Brandt t. 040 5450021 eller sekreterare Maria Viikilä t. 040 5919801