Kartläggning av byggnadsbestånd

Utredningens utgångspunkter

Serviceområdet för teknisk service i Kristinestad har beslutat utföra en kartläggning av byggnadsbeståndet i Kristinestad. Syftet med kartläggningen är att säkerställa att staden bemöter alla fastighetsägare jämlikt, inventera stadens byggnader och uppdatera uppgifterna i olika myndigheters byggnadsregister. Sådana register är bl.a. stadens byggnadsbestånd, befolkningsregistercentralens uppgifter samt skatteförvaltningens uppgifter.

I kartläggningen sis alla fastigheter i genom i Kristinestad. Kartläggningen utförs områdesvis och även blanketterna sänds ut i etapper för att arbetet ska löpa smidigt.

Fastighetens anmälning

Fastighetens uppgifter anmäls med blankett för anmälning av fastighetsuppgifter. På blanketten uppges uppgifterna för alla byggnader som finns på fastigheten oberoende av ägarförhållanden. I blanketten finns plats för tre (3) byggnader. Till brevet bifogas tilläggsblanketter för övriga byggnader, sammanlagt fyra (4) byggnader. Om det finns fler byggnader på fastigheten måste därtill fyllas i byggnadens anmälningsblankett.

Byggnader som används inom jordbruket på lantgårdar ingår inte i normal fastighetsbeskattning och finns därför ofta inte med i kommunregistret. I och med denna kartläggning införs dessa byggnader i kommunregistret. I samband med projektet kontrolleras även att adressystemet stämmer och uppgifterna uppdateras vid behov. 

Användning av uppgifter

De anmälda uppgifterna jämförs med kommunens register, skatteförvaltningens uppgifter och flygbilder. Om uppgifterna är bristfälliga eller strider mot redan befintliga uppgifter utförs ett kartläggningsbesök på fastigheten.

Staden för de insamlade uppgifterna i olika myndigheters byggnadsuppgiftsregister, bl.a. skatteförvaltningen (Lag om beskattningsförfarande § 18). Den skattskyldige ska kontrollera eventuella ändringar i uppgifterna i fastighetsskattebeslutet som skatteverket skickar ut.

Kartläggningsbesök

Kunden meddelas på förhand om kartläggningsbesöket och hen ges möjlighet att vara med vid besöket. I kartläggningsbesöket deltar två mätgruppsmedlemmar som har id-kort med bild, så att fastighetsägaren kan försäkra sig om att besöket gäller kartläggning av byggnadsbeståndet. 

Alla mätningar utförs utanför byggnaderna, och man går inte in i byggnaden. Mätningen av byggnadernas yttre mått görs med GPS-anordning, lasermätare och måttband. 

Om fastighetsägaren förbjuder mätningarna i anslutning till kartläggningen på sin fastighet avlägsnar sig mätgruppen från området. Kartläggningen utförs i så fall som myndighetsarbete i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. (Markanvändnings- och bygglagen § 184)

Om olovliga byggnader och tillbyggnader upptäcks under kartläggningen handlar man enligt markanvändnings- och bygglagens bestämmelser samt uppmanar ägaren att kontakta stadens byggnadsinspektör.