Stadsstyrelsens beslut 20.5.2024

21.05.2024

Stadsstyrelsen sammanträdde måndag 20.5.2024 för att behandla ärenden på föredragningslistan. Föredragningslistan i sin helhet hittar du här.

Sammanträdesprotokollet publiceras, då det är klart, på stadens webbplats.

Under mötet beslutade man om bland annat följande ärenden:

Serviceområdet för livskrafts budgetuppföljning, rapport 3/2024

Enligt Kristinestads förvaltningsstadga ska organen varje månad följa upp budgetutfallet. Serviceområdet för livskraft rapporterar direkt till stadsstyrelsen. Direktören för serviceområdet och resultatområdenas ansvarspersoner ska följa upp hur budgeten och de fastställda målen uppfyllts och regelbundet utarbeta uppföljningsrapporter.

Serviceområdet för Livskraft har använt 38,2 % av budgeterade medel per 30.4.2024 vilket är i linje med tidigare års förbrukning vid samma tidpunkt. Undantaget är kostnadsstället för ”upprätthållande av arbetsförmåga” som fortfarande ligger på samma förbrukning, 118 %, som i tidigare uppföljning, detta på grund av att personalens Smartumförmåner och företagshälsovårdens allmänna avgifter betalas i januari.

Stadsstyrelsen antecknade uppföljningsrapporten.

Slutrapport av arbetsgruppen för balansering av ekonomin

Stadsstyrelsen tillsatte 22.1.2024 (§ 5) en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ge ett förslag till stadsstyrelsen om hur ekonomin kunde balanseras med 600 000 euro samt hur verksamheten kunde effektiveras från och med år 2025. Arbetsgruppens slutrapport är nu klar och kan läsas här

Arbetsgruppen har gått igenom verksamheten och ekonomin för alla serviceområden och försökt hitta lösningar på hur verksamheten kunde effektiveras. Arbetsgruppen hade som mål att hitta snabba balanseringsåtgärder och även långsiktigare åtgärder. Arbetsgruppen föreslår inte enbart sådana åtgärder som behövs för att kunna balansera ekonomin, utan också alternativ för de politiska beslutfattarna till grund för budget- och planeringsarbetet inför åren 2025–2027.

Inkomstprognoserna har preciserats efter att stadsstyrelsen fattade beslut om tillsättandet av arbetsgruppen. Enligt de statsandels- och skatteintäktsberäkningar för år 2025 som publicerats efter de första ramförhandlingarna verkar balanseringsbehovet inte längre vara 600 000 euro utan mindre. Kalkylerna preciseras under höstens budgetmangling. De slutgiltiga statsandelsbesluten fastställs årligen de under de sista dagarna i december.

Stadsstyrelsen antecknade arbetsgruppens slutrapport för kännedom.

Flaggningsdirektiv för Kristinestad stad

Kristinestads stad har sedan tidigare inget separat flaggningsdirektiv. Staden har följt inrikesministeriets anvisningar för flaggdagar och -tider. Utöver inrikesministeriets anvisningar har staden godkända anvisningar för sorgeflaggning (personalsektionens beslut 1.11.2021 § 28) samt flaggar med pride-flaggan under sommarmarknaden.

I ett nyligen framtaget flaggningsdirektiv finns all information gällande flaggning samlat i ett och samma dokument. Direktivet följer ganska långt den praxis som staden haft i nuläget. Ett tillägg är att staden ska flagga med EU:s flagga vid rådhuset på Europadagen.

Stadsstyrelsen godkände flaggningsdirektivet som kan läsas här.  

Stadsstyrelsen gjorde också följande tillägg: Man kan även flagga på dagar som inte nämns i direktivet. Att flagga är ett fint och värdigt sätt att visa glädje och betona att det finns anledning till fest. Att flagga är också ett värdigt sätt att visa respekt eller berätta om sorg. Man behöver inte vara rädd för att flagga, snarare kan man hissa flaggan även av minsta orsak.

Under stycket Sorgflaggning gjordes följande tillägg: Vid händelse av ett dödsfall bland stadens elever ordnas sorgflaggning vid skolan.  

Gå till "Aktuellt"