På Bobergs gamla sågområde i Kristinestad behövs tilläggsundersökningar och riskhanteringsåtgärder

21.09.2021

På området vid Bobergs gamla såg har mark, sediment och grundvatten undersökts under sommaren 2021. I undersökningarna konstaterades förhöjda halter av skadliga ämnen i fråga om dioxiner och furaner (PCDD/F/PCB). På Bobergs gamla sågområde i Kristinestad undersöktes mark, sediment och grundvatten i juni 2021 (vecka 23). På det gamla sågområdet har det klorfenolbaserade blånadsbekämpningsmedlet KY5 använts på sågat virke. Vid tillverkningen av medlet bildades polyklorerade dioxiner och furaner (PCDD/D) som förorening. På det gamla sågområdet togs prover av jorden, strandområdets sediment och grundvattnet. Avsikten med undersökningarna var att utreda markens, sedimentets och grundvattnets tillstånd samt bedöma områdets föroreningsgrad och saneringsbehov.

På det gamla sågområdet på fastlandet och på Gyltgrund togs jordprover som analyserades med avseende på dioxin- och furanhalter (PCDD/D/PCB), klorfenol och PAH-föreningar. Utanför strandområdet togs sedimentprover som analyserades främst med avseende på dioxin-, furan-samt klorfenolhalter. På området togs också grundvattenprover som undersöktes beträffande klorfenolhalter. Undersökningarna visade att det finns förhöjda dioxin- och furanhalter i jord- och sedimentproverna. I grundvattenproverna hittades inga klorfenoler.

Baserat på den grundläggande undersökningen har ett behov av riskhanteringsåtgärder konstaterats. Innan riskhanteringsåtgärder vidtas behöver kompletterande undersökningar göras på området. Genom kompletterande undersökningar preciseras hur stort område som är förorenat.

Kristinestad och Birkalands NTM-central har ingått avtal om miljöundersökningar på sågområdet. Undersökningarna utgör en del av det riksomfattande programmet Maaperä kuntoon (Marken i skick), som koordineras av Birkalands NTM-central och syftar till att identifiera, undersöka och sanera riskobjekt. Undersöknings- och planeringsarbetena i anslutning till utredningen gjordes av Ramboll Finland Oy.

Läs mera på maaperakuntoon.fi (på finska)

Mer information:

Kristinestad, Markku Niskala, tel. 040 559 9229, markku.niskala@krs.fi
Birkalands NTM-central / Henna-Mari Havana, tel. 0295 038 053, henna-mari.havana@ely-keskus.fi
Ramboll Finland Oy, undersökningarna utfördes av Sirpa Muotio, tel. 050 3876368, sirpa.muotio@ramboll.fi

Gå till "Aktuellt"