ÖVPH: Hemvårdens distansvård utvidgas till Kristinestad

19.09.2023

Österbottens välfärdsområde informerar:

Distansvårdstjänsten Alvar har en längre tid använts i en del österbottniska kommuner. Genom tjänsten, som fungerar med videokontakt, stöds de äldres möjligheter att bo hemma samt främjar de äldres sociala liv, funktionsförmåga och rehabilitering. Nu kan även hemvårdsklienter i Kristinestad ta i bruk Alvar distansvårdstjänst. Tjänsten tas i bruk i Kristinestad nu i september.

– Vårt mål är att vi i inledningsskedet ska lyckas få med 12 klienter. Vi har hört att de andra har bra erfarenheter av tjänsten och jag tror att det ska finnas intresserade även i Kristinestad, säger serviceförman Britt-Mari Kaarre.

Distansvård innebär att klienten får en tablettdator (surfplatta) som vårdpersonalen kan använda sig av för att kontakta klienten. Vårdpersonalen ringer upp klienten på den tidpunkt som överenskommits och innehållet i samtalet baserar sig på vård- och serviceplanen som har uppgjorts på basen av klientens behov Det är lätt för klienten att använda tablettdatorn eftersom samtalet startar automatiskt när vårdaren ringer upp.

– Med hjälp av samtalen kan vi stöda klienternas självständighet genom att erbjuda dem handledning i vardagsbestyren. Vi kan exempelvis bekräfta att klienterna tagit sina mediciner och ätit samt vid behov ge råd i hälsorelaterade frågor. Även anhöriga kan ta kontakt med sina närstående via den s.k. anhöriglänken, säger teknologiambassadörerna Mikaela Bärs-Sunabacka och Felicia Nisula.

Distansvård erbjuds vid sidan av den traditionella vården och servicen.

– Hembesöken försvinner inte, det här är bara en del av hemvårdens verksamhet. Klienten kan vårdas både på distans och där hemma. Vårdbehoven varierar och man erbjuder tjänster enligt det individuella behovet, säger koordinerande serviceförman Charlotta Walberg.

I framtiden ska den här tjänsten också användas för att erbjuda varierande rekreationsverksamhet.

Läs mer på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Gå till "Aktuellt"