Integrationstjänster

14.09.2023

Sedan augusti har staden Kristinestad en egen integrationskoordinator. Koordinatorns uppgift är att, tillsammans med andra aktörer, arbeta för att personer som flyttar till Kristinestad ska integreras, dvs. kunna vara delaktiga i samhället, lära sig språket, hitta arbete, fritidssysselsättningar med mera.

Integrationskoordinatorn ger rådgivning och handledning, gör inledande kartläggningar och deltar i uppgörandet av integrationsplaner för personer som invandrat. Till arbetsuppgifterna hör även att koordinera och att i samarbete med kommunens olika enheter, andra myndigheter och övriga aktörer planera och utveckla kommunens integrationsfrämjande tjänster.

Integrationskoordinator Anette Hakala finns vid Servicepunkten, på adressen Sjögatan 47.

Kontaktuppgifter: tel. +358 40 628 8030, anette.hakala@krs.fi 

 

Integration services

Since August, Kristinestad has its own integration coordinator. Her task is, in collaboration with others, to help individuals who have moved to Kristinestad integrate into the community. This means encouraging and enabling them to participate in society, learn the language, find employment, engage in leisure activities, and more.

Our integration coordinator provides advice and guidance, conducts initial assessments, and participates in the creation of integration plans for immigrants. Responsibilities also include coordinating and, in collaboration with various municipal departments, other authorities and stakeholders, planning and developing the municipality's integration-promoting services.

Our integration coordinator Anette Hakala has her office at the Service Point located at Sjögatan 47.

Contact: Anette Hakala, tel. +358 40 628 8030, anette.hakala@krs.fi  

Gå till "Aktuellt"