VARDA

Informationsresursen Varda

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en nationell informationsresurs som tagits i bruk i början av 2019 och som innehåller uppgifter om anordnarna av småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik samt om barnens vårdnadshavare och om personalen.

Om informationsresursen föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik. Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande som berör småbarnspedagogiken och uppgifterna kan användas för statistik och forskning samt för att sköta myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i Varda från och med 1.1.2019 föra in uppgifter om anordnaren av småbarnspedagogik och dennes verksamhetsställen samt om barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som förs in i Varda innehåller personuppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik. I Varda sparas följande personuppgifter om barnet:

• namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
• verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik
• datum då ansökan har lämnats in
• begynnelse- och slutdatum för beslutet eller avtalet
• omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används
• uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet
• form för anordnande av småbarnspedagogiken.

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i informationsresursen Varda från och med 1.9.2019 föra in uppgifter om vårdnadshavarna till barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som ska föras in omfattar vårdnadshavarnas personuppgifter. I Varda sparas följande personuppgifter om vårdnadshavarna:

• namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
• beloppet på klientavgiften för småbarnspedagogiken och servicesedelns värde
• familjens storlek enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
• begynnelse- och slutdatum för beslutet om avgiften.
I anknytning till uppgiftshelheten som berör vårdnadshavare sparas i Varda endast uppgifter om de barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet samt sådana uppgifter om deras vårdnadshavare som finns i Befolkningsdatasystemet.

Därtill hämtas följande personuppgifter om de registrerade till Varda från studentnummerregistret som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

• namn, studentnummer och personbeteckning eller annan motsvarande identifikationsuppgift, nationalitet, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.

Vår kommun överför uppgifter från vårt operativa informationssystem Pro Consona till Varda med hjälp av en systemintegration.

 

Ytterligare information:

Informationsresursen Varda på Utbildningsstyrelsens webbplats https://oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda
Dataskyddsbeskrivning för informationsresursen inom småbarnspedagogik https://studieinfo.fi/wp/dataskyddsbeskrivning/dataskyddsbeskrivning-av-varda-tjansten/
Lagen om småbarnspedagogik (5540/2018): https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180540