VARDA

Informationsresursen Varda

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en nationell informationsresurs som tagits i bruk i början av 2019 och som innehåller uppgifter om anordnarna av småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik samt om barnens vårdnadshavare och om personalen.

Om informationsresursen föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik. Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande som berör småbarnspedagogiken och uppgifterna kan användas för statistik och forskning samt för att sköta myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i Varda från och med 1.1.2019 föra in uppgifter om anordnaren av småbarnspedagogik och dennes verksamhetsställen samt om barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som förs in i Varda innehåller personuppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik. I Varda sparas följande personuppgifter om barnet:

 • namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter

 • verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik

 • datum då ansökan har lämnats in

 • begynnelse- och slutdatum för beslutet eller avtalet

 • omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används

 • uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet

 • form för anordnande av småbarnspedagogiken.

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i informationsresursen Varda från och med 1.9.2019 föra in uppgifter om vårdnadshavarna till barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som ska föras in omfattar vårdnadshavarnas personuppgifter. I Varda sparas följande personuppgifter om vårdnadshavarna:

 • namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter

 • beloppet på klientavgiften för småbarnspedagogiken och servicesedelns värde

 • familjens storlek enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

 • begynnelse- och slutdatum för beslutet om avgiften.

I anknytning till uppgiftshelheten som berör vårdnadshavare sparas i Varda endast uppgifter om de barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet samt sådana uppgifter om deras vårdnadshavare som finns i Befolkningsdatasystemet.

Därtill hämtas följande personuppgifter om de registrerade till Varda från studentnummerregistret som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

 • namn, studentnummer och personbeteckning eller annan motsvarande identifikationsuppgift

 • nationalitet, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.

Vår kommun överför uppgifter från vårt operativa informationssystem Pro Consona till Varda med hjälp av en systemintegration.


Ytterligare information: https://www.oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda