Historia

lappfjard skola 2

Lappfjärd skolas historia börjar redan på 1850-talet.

Församlingen i Lappfjärd uppmanades då av ärkebiskopen att häva bristerna i folkbildningen genom att inrätta folkskolor. Denna uppmaning utmynnade i att Dagsmarkborna byggde ett skolhus på Sebbasbacken i sin egen by. Kommunalstämman som inledde sin verksamhet i Lappfjärd 1868 kunde inte enas om ett skolhus i Lappfjärd. Dagsmark, Härkmeri och Mörtmark byar ville inte vara med om en gemensam skola utan ville ha egna skolor.

År 1877 när kommunen indelades i fyra distrikt började Lappfjärd bygga sin skola söder om kyrkan. Den 8 oktober 1879 inledde skolan sin verksamhet. Under de första åren inskrevs endast pojkar i skolan. Från år 1882 berättigades också flickor tillträde till skolan. Skolan blev snart för liten och saknade både slöjd- och gymnastiksal. Skolans lärarinna saknade också bostad.

 

 

 

Hösten 1901 anhöll byborna i kyrkbyn norr om ån, att kommunen skulle inrätta en skola också här. Sommaren 1905, efter några år med motvind för bygget av skolan, stod byggnaden nästan klar när en eldsvåda utbröt och skolan brann ned till grunden. Byborna ville uppföra en likadan byggnad som den nedbrunna och den 5 oktober 1906 kunde äntligen Norra skolan invigas. 
Lålby hade sin egen folkskola som inledde sin verksamhet 1908. Den skolan indrogs 1958.

Småningom föddes tanken på en gemensam skola för kyrkbyn. När frågan om en gemensam skola kom till kommunalfullmäktige och det beslöts år 1949 att byggas en skola. 1954 kunde planeringen vidta. Till arkitekt utsågs Aulis Kalma. Kyrkoby norra folkskola upphörde med sin verksamhet den 31 juli 1958, och från hösten samma år stod den nya s.k centralskolan, Kyrkoby svenska folkskola färdig att tas till burk.
1973-1974 övergick också Kristinestad till grundskolsystemet och skolan fick då namnet Lappfjärds lågstadieskola. Idag heter skolan Lappfjärd skola.

Lappfjärd skola renoverades 2007-2008 och arkitekt var Alf Kangasniemi. Våren 2019 byggdes skolans bibliotek om till en ny funktionell lärmiljö.