Kristinestad beviljades 45 000 euro i statsunderstöd för utarbetande av klimatplan

14.09.2023

Enligt lag ska alla kommuner ha en klimatplan. Med klimatplan avses en plan som innehåller åtgärder för att minska växthusgasutsläpp. Miljöministeriet utlyste tidigare i år möjlighet att söka statsunderstöd för att täcka kostnaderna för att göra upp en klimatplan. Staden Kristinestad lämnade i början av juni in en ansökan och har nu beviljats 45 000 euro för ändamålet. Det är det högsta belopp som en enskild kommun kan få. 
 
Miljöministeriet har beviljat 29 projekt understöd för beredningen av en klimatplan, i dessa projekt deltar sammanlagt 63 kommuner. Sammanlagt utdelades 2,6 miljoner euro i understöd. 
 
För att erhålla stödet måste sökande och mottagare vara en kommun. Klimatplanen som görs ska också uppfylla kraven i klimatlagen. Under perioden 2021-2025 beviljas stöd endast till kommuner som ännu inte har en befintlig klimatplan.  
 
Stadens klimat- och hållbarhetskoordinator Amanda Åkersten gläder sig över beslutet: -Understödet är väldigt värdefullt då det ger oss möjlighet att lägga ner den tid som behövs för att ta fram en riktigt bra klimatplan. En bra klimatplan ger förutsättningar för ett effektivt och långsiktigt klimatarbete. 
 
Ett positivt beslut om statsunderstöd inkluderar villkor som understödstagaren ska iaktta. Stödet betalas ut baserat på de faktiska kostnaderna och den färdiga klimatplanen ska sändas till miljöministeriet. Man kan inte få stöd för genomförandet av åtgärderna i planen. 
 
Klimatplanen är ett viktigt verktyg för att visa kommunens engagemang för att skapa en mer hållbar framtid för stadens invånare. Planen ska vara färdigställd och godkänd av stadsfullmäktige senast 31.8.2024. 
 
Ett klimatneutralt Finland är ett av flera teman i Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program. Mer information om finansieringen och ansökan om understöd finns på strukturfondernas webbplats.   

Läs mer: Många nya kommuner börjar utveckla sitt klimatarbete (Miljöministeriet)

Gå till "Aktuellt"